LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Насловна страна » О Агенцији » Надлежност Агенције

Надлежност Агенције

Aгенција за реституцију (Агенција) основана је Законом о враћању (реституцији) одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/2011) ради вођења поступка и одлучивања о захтевима за враћање имовине, односно обештећења, пружања стручне помоћи подносиоцима захтева и обвезницима враћања, вођења евиденције прописане законом, извештавања Владе годишње, преко министарства надлежног за послове финансија, о обављеним пословима из своје надлежности, као и обављања других послова прописаних законом (члан 55).

Седиште Агенције је у Београду. Агенција има подручне јединице у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, које се оснивају за територију општина према прописима којима се уређује регионални развој (члан 53), као и јединицу за конфесионалну реституцију у Београду. Агенција преузима предмете, средства за рад, архиву и запослене у Дирекцији за реституцију (члан 63. став 2).

По захтеву за враћање имовине Агенција, као јавна агенција, поступак води преко подручних јединица, а у складу са Законом о враћању (реституцији) одузете имовине и обештећењу и законом којим се уређује општи управни поступак (члан 40. став 1).

Надлежност подручне јединице Агенције утврђује се према пребивалишту, односно боравишту бившег власника у Републици Србији у време одузимања имовине. У случају да није могуће одредити месну надлежност на наведени начин, надлежна је подручна јединица Агенције коју одреди директор Агенције (члан 44).

Агенција послује у складу са прописима о јавним агенцијама, има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о враћању (реституцији) одузете имовине и обештећењу и статутом (члан 52).


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја