Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Tlač| Rss
 Agentúra pre reštitúciu
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agentúra pre reštitúciu
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agentúra pre reštitúciu
Titulná stránka > Kompetencie Agentúry

KOMPETENCIE AGENTÚRY

Agentúra pre reštitúciu (agentúra) bola založená Zákonom o vracaní (reštitúcii) odňatého majetku a odškodnení  (Úradný vestník RS, č. 72/2011)  za účelom vedenia konania a rozhodovania o žiadostiach o vrátenie majetku, resp. odškodnenie, poskytovania odbornej pomoci podávateľom žiadostí a tým, ktorý podliehajú vráteniu, vedenia evidencie určenej zákonom, podávania ročnej správy vláde, prostredníctvom ministerstva,  v príslušnosti ktorého sú finančné úkony, o vykonaných úkonoch zo svojej príslušnosti a vykonávanie iných úkonov určených zákonom  (článok 55).

Sídlo agentúry je v Belehrade. Agentúra má územné jednotky v Belehrade, Kragujevci, Niši a Novom Sade, ktoré sú založené pre územia obcí podľa predpisov, ktorými sa upravuje  regionálny rozvoj (článok 53), tiež  jednotku pre konfesionálnu reštitúciu v Belehrade. Agentúra preberá predmety, prostriedky pre prácu, archív a zamestnancov Riaditeľstva pre reštitúciu (článok 63 odsek 2).

Na základe žiadosti o vrátenie majetku  agentúra, ako verejná agentúra, vedie konanie prostredníctvom územných jednotiek, a v súlade so Zákonom o vracaní (reštitúcii) odňatého majetku a odškodnení a zákonom, ktorým sa riadi všeobecné správne konanie (článok 40 odsek  1).

Kompetencie územnej jednotky agentúry určujú sa na základe bydliska, resp. miesta pobytu bývalého majiteľa v Republike Srbsko v čase odnímania majetku. V prípade, že nemožno určiť miestnu príslušnosť uvedeným spôsobom, kompetentná je územná jednotka agentúry, ktorú určí riaditeľ agentúry (článok 44).

Agentúra pracuje v súlade s predpismi o verejných agentúrach, je právnická osoba  s právami, povinnosťami a zodpovednosťami určenými Zákonom o vracaní (reštitúcii) odňatého majetku a odškodnení a štatútom (článok 52).


 Dohodnutie termínu na podanie žiadosti o vrátenie odňatého majetku, resp. odškodnenie