Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Tlač| Rss
 Agentúra pre reštitúciu
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agentúra pre reštitúciu
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agentúra pre reštitúciu
Titulná stránka > Najčastejšie otázky

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

I. AKO ZÍSKAŤ  ODŇATÝ MAJETOK V NIEKOĽKÝCH KROKOCH?

1. Kto má právo na vrátenie odňatého majetku, resp. odškodnenie?

Odpoveď:  Domáce a zahraničné fyzické osoby, základiny a niektoré právnické osoby, ktorým niekdajší odňatý  majetok bude vrátený na základe toho, že  ho získali kúpou.

2. Kde sa odovzdáva žiadosť?

Odpoveď:  Na  pošte, ktorá má osobitné okienko na prijímanie  žiadostí o reštitúciu (zoznam pôšt, v príslušnosti ktorých je reštitúcia, zverejnený je na webovej stránke agentúry a pošty), ktorá  zasiela  príslušnej územnej jednotke agentúry podľa bydliska  bývalého majiteľa v čase odnímania majetku (Belehrad, Nový Sad, Niš, Kragujevac).

3.  V akej lehote?

Odpoveď:  V lehote 2 rokov odo dňa zverejnenia na webovej stránke ministerstva, v príslušnosti ktorého sú finančné úkony, presnejšie do  01. 03. 2014.

4. Ako podať žiadosť o vrátenie odňatého majetku?

Odpoveď:  Na predpísanom tlačive zverejnenom na webovej stránke agentúry a pošty alebo prevzatím tlačiva na pošte alebo v Agentúre pre reštitúciu, ktoré obsahuje povinné údaje a povinné dôkazy  (na tlačive sú vyznačené hviezdičkou).

4. 1. VYPLNIŤ  TLAČIVO ZVIO, AK SÚ VŠETKY ÚDAJE ZNÁME

Tlačivo  ZVIO možno dostať na pošte alebo ho možno stiahnuť z webovej stránky  Agentúry pre reštitúciu  alebo webovej stránky pošty, tlačivo obsahuje povinné údaje vyznačené hviezdičkou a povinné dôkazy, ktoré musia byť súčasťou žiadosti  (na strane 2 v rubrike  II. ÚDAJE O ODŇATOM MAJETKU  omylom nie je daná hviezdička, ale musia byť vyplnené všetky rubriky, a to: druh a názov odňatého majetku; lokácia; vzhľad a stav majetku, ak o tom máme informácie a na strane 4 v rubrike III. ÚDAJE O PODÁVATEĽOVI  ŽIADOSTI  bod 3 PRÁVNY VZŤAH  S BÝVALÝM  MAJITEĽOM,  tiež omylom nie je daná hviezdička,  ale záväzne treba vyplniť uvedenú rubriku, ide o status, ktorý má podávateľ žiadosti   vo vzťahu k bývalému majiteľovi).

4.2. ZÍSKAŤ DÔKAZY  O  MAJITEĽOCH  ODŇATÉHO  MAJETKU ALEBO ZÁKONNÝCH  DEDIČOCH


Bývalý majiteľ – fyzická osoba:

 • Ak osoba žije, výpis z matriky narodených (MKR, nie starší ako 6 mesiacov – ak je na výpise hologram, ten má trvalú platnosť).
 • Ak osoba zomrela, výpis z matriky zosnulých (MKU, bez ohľadu na dátum vydania).
 • Osvedčenie o štátnom občianstve, ak štátne občianstvo nie je zapísané vo výpise z matriky narodených alebo zosnulých  a ďalšie dôkazy, ktorými sa zisťujú požadované údaje.
 • Uznesenie o rehabilitácii alebo dôkaz o podanej žiadosti o rehabilitáciu  v prípade  konfiškovaného majetku.


Bývalý majiteľ – základina

Výpis z registra, do ktorého základina bola zapísaná.


Podávateľ žiadosti – fyzická osoba

 • Výpis z matriky narodených (MKR,  nie starší ako 6 mesiacov, ak je bez hologramu), Výpis z matriky sobášených (MKV), ak je osoba vydatá – zmenila priezvisko, výpis z matriky zosnulých  (MKU) bez ohľadu na datum vydania pre zosnulých právnych predchodcov  ako dôkaz o právnom vzťahu podávateľa žiadosti s bývalým majiteľom,
 • splnomocnenie na zastupovanie  (overené,  ak ho zastupuje osoba, ktorá nie je advokát); podľa Zákona o správnom konaní  splnomocnenec  stránky nemusí byť advokát.
 • splnomocnenie na prijímanie písomností, ak je podávateľ žiadosti bez bydliska v Republike Srbsko a v prípade, že  nemá splnomocnenca,
 • dedičské rozhodnutie, ak existuje (ktorým sa dokazuje právny vzťah pre všetky osoby medzi podávateľom žiadosti a bývalým majiteľom) alebo výpis z matriky narodených  (MKR), matriky zosnulých pre právnych  predchodcov podávateľa žiadosti, ak právni predchodcovia zomreli a ďalšie dôkazy, ktorými sa dokazuje právny vzťah  podávateľa  žiadosti s bývalým majiteľom odňatého majetku.

MIESTO ZÍSKANIA UVEDENÝCH DÔKAZOV – (výpis z matriky zosnulých – MKU, výpis z matriky narodených – MKR, výpis z matriky sobášených – MKV a iných dokladov) PRÍSLUŠNÁ  MATRIKA  OBCE  A  PRACOVISKO   OVEROVANIA  DOKLADOV.

MIESTO  ZÍSKANIA  DEDIČSKÉHO ROZHODNUTIA – PRÍSLUŠNÝ  OBECNÝ alebo ZÁKLADNÝ  SÚD.


Podávateľ žiadosti – cudzinec

 • splnomocnenie na prijímanie písomností, ak žiadosť podáva cudzinec, a nemá splnomocnenca (overené, ak ho zastupuje osoba, ktorá nie je advokát),
 • overené splnomocnenie na zastupovanie (ak stránku zastupuje splnomocnenec, ktorý nie je advokát);
 • potvrdenie príslušných  orgánov cudzích krajín, že nebol odškodnený  i v prípade neexistencie  medzinárodnej dohody.

Overovanie dokladov vydaných príslušnými orgánmi cudzej krajiny:

a) legalizácia dokumentov, ktorá pozostáva  z overovania dokumentov príslušným orgánom cudzej krajiny – najčastejšie Ministerstva spravodlivosti,  potom  z  ďalšieho overovania zo strany nášho konzulátu v cudzej krajine (ktorým sa osvedčuje, že dokument, ktorý vydal príslušný organ, obsahuje pečiatku ďalšieho príslušného orgánu, ktorý osvedčuje  jeho hodnovernosť)  a nakoniec preklad samotného dokumentu do srbského jazyka, ktorý sa odovzdáva spolu so žiadosťou podávateľa – cudzinca.
Prípad legalizácie dokumentu vzťahuje sa na cudzie krajiny, ktoré nie sú podpisovateľkami tzv. Haagskej konvencie ani nemajú bilaterálne zmluvy s Republikou Srbsko o oslobodení od legalizácie;

b) podpisovateľky  Haagskej konvencie o zrušení požiadavky legalizácie  zahraničných verejných listín, ktorá stanovuje pečiatku tzv. „apostille“  a preklad samotného dokumentu do srbčiny (USA –Kancelária štátneho tajomníka v Spolkových krajinách);

c) jestvovanie bilaterálnych  dohôd o oslobodení od akéhokoľvek overovania dokumentov, ktoré vydávajú príslušné orgány dvoch štátov  (rovnaká platnosť dokumentov  príslušných orgánov vydaných v cudzej krajine ako aj dokumentov príslušných orgánov v krajine, napríklad: BaH, Rakúsko, Češko, Slovensko a iné).

Špecifickosti postupov pri získavaní výpisov z matrík v prípade jestvovaniatzv. medzinárodného tlačiva v súlade s konvenciou o vydávaní  výpisu z matriky vo viacerých jazykoch, resp.  v súlade s Parížskou konvenciou z roku 1956 o vydávaní jednotlivých výpisov z matrík určených pre zahraničie (stačí doručiť výpis z matriky s pečiatkou orgánu, ktorý ho vydal).

Podávateľ žiadosti – základina

 • Výpis z registra základín (údaje zapísané do registra sú verejné a prístupné na webovej stránke Agentúry pre obchodné registre – APR. Pozri  článok 30 Zákona o základinách)
 • Splnomocnenie na zastupovanie (ak má splnomocnenca)
 • Dôkaz o právnom nástupníctve a ďalšie dôkazy

4.3. ZÍSKAŤ  AKT  O POŠTÁTŇOVANÍ  ODŇATÉHO  MAJETKU  (rozhodnutie  o nacionalizácii, konfiškácii,  rozhodnutie o odnímaní a iné)

Miesto  získania aktu o poštátňovaní:

 1. historický archív;
 2. majetkovo-právna služba obce, na území ktorej sa nachádza odňatá nehnuteľnosť,
 3. pozemno-knižný súd  základného súdu,
 4. príslušná služba katastra nehnuteľností.

4.4. ZÍSKAŤ  VÝPIS Z  REGISTRA NEHNUTEĽNOSTÍ  (najnovší list nehnuteľností, výpis  z  pozemnoknižnej vložky, vlastnícky list a iné), kópiu plánu kat. parcely, ak sa na nej nachádzajú objekty (príslušná služba katastra nehnuteľností),  Osvedčenie o identifikácii parciel starého a nového premeriavania (príslušná služba katastra nehnuteľností)

Miesto získania aktov – príslušná služba katastra nehnuteľností

 

5. Overovanie dokumentov - fotokópií - v obci alebo v súde  na pracovisku overovania dokladov.

6. Skontrolovať správnosť  vnesených údajov na základe zhromaždenej dokumentácie v tlačive ZVIO

7. Termín podania žiadosti je potrebné dohodnúť na pošte na tel. č. 011/ 3607- 505.

8. Získanie potvrdenia, že žiadosť bola podaná s číslom predmetu  a možnosťou  ďalej sledovať prácu územnej jednotky Agentúry pre reštitúciu, ktorej žiadosť bola doručená.

Medzičasom získavanie dokumentácie, ktorá môže byť dôležitá pre rozhodovanie o žiadosti (ukončenie postupu rehabilitácie  pre konfiškovaný majetok, legalizácia objektov, ak bol odňatý  objekt dostavaný, nadstavaný, získanie výpisu z registra nehnuteľností – najnovší list nehnuteľností, výpis  z  pozemnoknižnej vložky, vlastnícky list,  Osvedčenie o identifikácii parciel starého a nového premeriavania  a ďalších dôkazov, ktorých priloženie nie je povinné pri podávaní žiadosti).

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ  TÝKAJÚCE  SA  VIACERÝCH  BÝVALÝCH MAJITEĽOV,  VIACEJ MAJETKOV, VIACERÝCH  DEDIČOV:

Pravidlo č. 1 znie: koľko bývalých majiteľov, toľko podaných žiadostí

Pravidlo č. 2 znie: koľko zákonných dedičov, toľko žiadostí; môže jeden z nich podať žiadosť v mene všetkých, ale musí mať splnomocnenie ostatných zákonných dedičov, alebo každý z dedičov môže podať  osobitnú žiadosť, vyplniť všetky  povinné údaje z tlačiva ZVIO a doručiť všetky povinné dôkazy v súlade so Zákonom.

Pravidlo č. 3 znie: ak je viacej majetkov jedného majiteľa,  podávateľ môže podať jednu žiadosť  s tým, že sa na strane 2 tlačiva, ktorá sa vzťahuje na II. ÚDAJE O ODŇATOM MAJETKU  treba uviesť  údaje  pre všetky odňaté majetky, ktoré sú povinné, a  so žiadosťou treba doručiť povinné dôkazy pre každý majetok, a neskoršie  aj tie, ktoré sú povinné, ale je možné doručiť ich aj dodatočne, a ak sú viacerí podávatelia, uplatňuje sa pravidlo č. 2.

 

ZÍSKAVANIE  DÔKAZOV   Z ÚRADNEJ POVINNOSTI   (ex officio) ZO STRANY    AGENTÚRY  PRE REŠTITÚCIU

Jestvovanie reciprocity s cudzou krajinou a medzinárodnej zmluvy, ak je podávateľ žiadosti cudzinec.  

 

 Preuzmite dokument AKO VYPLNIŤ TLAČIVO ZVIO – PRÍKLAD

 

II. Otázky týkajúce sa  VYPLNENIA ÚDAJOV NA TLAČIVE ZVIO

1. Vzhľadom na to, že pre niektoré údaje v určenom a orámovanom  údajovom poli nie je nadostač miesta,  či je dovolené údaje vpisovať aj do poľa, ktoré sa nachádza pod poľom určeným a orámovaným pre vnášanie konkrétnych údajov?

Odpoveď: Dovolené je napísať na osobitnom čistom liste papiera s poznámkou, na ktorý žiadaný údaj sa vzťahujú poskytnuté informácie, alebo ak tlačivo vypĺňate na počítači, môžete zväčšiť  kolóny  týkajúce sa majetku, právneho vzťahu a iné, a tiež môžete, ak žiadosť podávajú viacerí podávatelia, stranu 3. ÚDAJE O PODÁVATEĽOVI  ŽIADOSTI  kopírovať v toľkých exemplároch, koľko je podávateľov žiadosti (ktorí majú nárok na rovnaký majetok – bývalého majiteľa).

2. Povolené je uvedenú žiadosť, stiahnutú z webovej stránky Agentúry pre reštitúciu, vypĺňať v elektronickej forme vzhľadom na to, že sa automaticky mení veľkosť orámovaného poľa určeného na vnášanie údajov?

Odpoveď: Áno, pravdaže.

3. Či treba, na druhej strane,  pri vnášaní údajov o odňatom majetku v rubrike “lokácia”, vzhľadom na to, že sa menili názvy ulíc a čísla, vniesť ulicu a číslo v čase odnímania alebo aktuálny názov ulice a aktuálne  číslo?

Odpoveď: Ak takými údajmi disponujete, bolo by žiaduce.

4. Na tretej strane, keď ide o vnesenie údajov o práve vlastníctva a aktoch o poštátnení majetku, čo treba napísať v rubrike, do ktorej treba vniesť údaje o práve vlastníctva na odňatom majetku vzhľadom na to, že majiteľ odňatého majetku staval dom a podnikateľský priestor v ňom vo vlastnej réžii s vlastnými prostriedkami? Či je postačujúci dôkaz o práve vlastníctva výrok rozhodnutia o nacionalizácii, že sa nacionalizuje majetok bývalého majiteľa a uvádza sa adresa a číslo katastrálnej parcely a katastrálneho územia?

Odpoveď: Áno, stačí. Avšak, ak vlastníte starú kúpnu zmluvu, starý výpis z pozemnoknižnej vložky alebo pozemkovej knihy, je vo vašom záujme, aby ste tie dokumenty priložili k žiadosti.

5. Na štvrtej strane, v poli určenom na vnesenie údajov o základinách (bod 2 s podbodmi 1, 2 a 3) je aj bod  3 – Právny vzťah s bývalým majiteľom.  Či pole, kde je bod 3 – “Právny vzťah s bývalým majiteľom” platí len pre žiadosti týkajúce sa základiny alebo aj pre fyzické osoby z bodu 1 na predchádzajúcej strane?

Odpoveď: Právny vzťah s bývalým majiteľom platí predovšetkým pre fyzické osoby, ale aj pre základiny, ak sú základiny podávateľmi žiadosti o reštitúciu.

Musíte doručiť rozhodnutie o dedičstve na nejakom inom majetku, po zosnulom majiteľovi, ktorý nebol predmetom odnímania, aby ste mohli dokázať, kto sú zákonní dediči  po zosnulom,  t. j. po bývalom majiteľovi, aby všetci boli  zapojení do procesu vrátenia majetku, ak také rozhodnutie jestvuje. Ak nemáte rozhodnutie o dedičstve, doručíte iné dôkazy, ktoré svedčia o vašom právnom vzťahu s bývalým majiteľom (úmrtné listy vašich právnych predchodcov, ak sú zosnulí, výpisy z matriky narodených vašich právnych predchodcov, ak žijú, vaše výpisy z matriky narodených a pod.).

6. V tlačive žiadosti o vrátenie odňatého majetku, resp. odškodnenie, treba v Údajoch o bývalom majiteľovi uviesť bydlisko, resp. jeho pobyt v čase odňatia majetku.  Ak je v rozhodnutí o konfiškácii majetku uvedené miesto pobytu bývalého majiteľa, či  stačí, keď sa iba to vnesie do tlačiva, alebo je potrebný  nejaký iný dokument ako dôkaz?

Odpoveď: Stačí prepísať údaje z rozhodnutia.

7. Vo výpise z matriky zosnulých  uvedené je štátne občianstvo bývalého majiteľa. Stačí to vniesť do tlačiva, alebo je potrebný nejaký iný dokument ako dôkaz?

Odpoveď: Stačí prepísať údaje z výpisu z matriky zosnulých.

8. Pri vnesení údajov o odňatej nehnuteľnosti  potrebné je uviesť druh a názov odňatého majetku. Ak ide o dom, či osobitne treba uviesť pozemok, na ktorom je vystavaný dom a osobitne sám dom?

Odpoveď: Môže byť uvedené spolu, napr.  “dom a pozemok na kat. parcele…“

9. Tlačivo stanovuje vnesenie údajov o vlastníckom práve bývalého majiteľa na odňatom majetku.  Ak je vo vlastníckom liste uvedená kúpna zmluva na dom (dátum, cena, kupujúci – bývalý majiteľ), a rovnaký dom je uvedený aj v akte o poštátnení, či stačí uviesť tie údaje v tlačive, ak dedič nemá samotnú kúpnu zmluvu? (Dom nemohol byť ani odňatý, ak nebol vo vlastníctve bývalého majiteľa!).

Odpoveď: Uviesť len kúpnu zmluvu.

 

III. Otázky týkajúce sa PODÁVATEĽA ŽIADOSTI

1. Zaujíma ma, či je pôda udelená dobrovoľníkom, ktorí bojovali na Solúnskom fronte,  predmetom reštitúcie?  Či sú obligácie (dlhopisy)  predmetom reštitúcie?

Odpoveď: Ak pôda bola odňatá po roku 1945 a ak máte dôkaz /uznesenie, rozhodnutie atď./, máte právo podať žiadosť. Vojaci, ktorí bojovali na Solúnskom fronte, dostávali pôdu rozhodnutím kráľa ako zásluhu za účasť v I. svetovej vojne, tá pôda neskôr bola odňatá bez ohľadu na to, či   dobrovoľníci mali zapísané právo vlastníctva na takto získanej pôde, resp. či  boli jej majiteľmi a  skutočne obrábali tú pôdu, takže ak jestvuje uznesenie o udelení, a neskoršie uznesenie o odnímaní, resp. poštátnení takto udeleného majetku dobrovoľníkom na Solúnskom fronte, a na základe ustanovení z čl. 2 Zákona o vracaní odňatého majetku a odškodnení,  taká pôda by mohla byť predmetom reštitúcie.  Podajte žiadosť spolu s dôkazmi, ktorými disponujete.  Obligácie (dlhopisy)  nie sú predmetom reštitúcie.

2. Keď sa podáva spoločná žiadosť pre viacerých dedičov, či okrem ich rodných listov treba odovzdať dokumenty o majetku a o bývalom majiteľovi vo viacerých exemplároch?

Odpoveď: Žiadosť  podávajú všetci dediči, môžu spoločne na jednom tlačive a môžu aj individuálne.  Ak podávajú na jednej žiadosti, potrebné je kopírovať stranu o podávateľoch žiadosti v toľkých exemplároch, koľko je dedičov, tak vyplnená strana tlačiva je súčasťou žiadosti.  V tom prípade nie je potrebné  rozmnožovanie dokumentov o majetku a o bývalom majiteľovi. Taktiež aj stranu 5 tlačiva ZVIO  treba kopírovať v takom počte  exemplárov  koľko je podávateľov žiadosti, lebo sa všetci podávatelia musia vlastnoručne podpísať, výnimkou je prípad, keď jestvuje overené splnomocnenie, ktorým  je oprávnený jeden z nich,  aby podal žiadosť v mene všetkých.

3. Mojej starej matke odňali majetok v Sremskych Karlovciach ako príslušníčke maďarského spoločenstva a keďže ja podávam žiadosť o jeho vrátenie, zaujíma ma, kto vydáva osvedčenie o tom, že ona nebola účastníčkou  vojnových zločinov  počas vojny. Koho mám kontaktovať, keďže na vašej webovej stránke nie sú take pokyny.

Odpoveď: Nie je potrebné doručiť  dôkaz, že nebola účastníčkou vojny.

4. V roku  2006  moja matka Ljiljana Šumenković prihlásila odňatý majetok, medzičasom  však umrela. Môžem ja, jej syn, Aleksandar Šumenković, prevziať dokumentáciu?

Odpoveď: Môžete,  v Riaditeľstve pre majetok, ktoré prijímalo žiadosti  o evidovanie odňatého majetku, so sídlom v Belehrade, Ul. Gračanička číslo 8, telefón: 3346-317.

5. Majetok bol odňatý môjmu starému otcovi Radosavovi  Đurićovi, nacionalizáciou prenajatých budov a mestského stavebného pozemku v roku 1959.  Predpokladám, že je potvrdenie  o rehabilitácii potrebné, len keď ide o konfiškáciu majetku.  Môj starý otec, narodený roku 1883, v I. svetovej vojne bol príslušník srbskej armády, s ktorou prešiel cez Albánsko, a bol na Solúnskom fronte. Keď sa začala II. svetová vojna roku 1941, mal 58 rokov, a v nej  na nijaký spôsob neúčinkoval.

Odpoveď: Správne. Dôkaz o ukončenej rehabilitácii je právoplatné súdne rozhodnutie o rehabilitácii odsúdenej osoby, a ak proces nie je právoplatne ukončený, dôkaz pre Agentúru pre reštitúciu je potvrdenie o začatom procese rehabilitácie, v tom prípade agentúra v súlade so zákonom  preruší konanie o žiadosti o vrátenie odňatého majetku, ktorý bol konfiškovaný, do právoplatného ukončenia rehabilitácie.

6. Prosím o odpoveď na moju otázku:  Či je potrebná rehabilitácia pre osobu, ktorej majetok bol konfiškovaný rozsudkom Vojenského súdu pred 9. marcom 1945, a  poštátnený súdnym rozhodnutím  Obecného súdu v roku 1946?

Odpoveď: Áno,  na Vyššom súde musíte začať proces rehabilitácie a spolu so žiadosťou odovzdať potvrdenie, že je konanie začaté.

 

IV. Otázky týkajúce sa MAJETKU A POTREBNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Či treba, keď ide o nacionalizáciu  prenajatých budov (podnikateľského priestoru  rozlohy 25 m2) a mestského stavebného pozemku, odovzdať aj kópiu plánu?

Odpoveď: Netreba, ale ak disponujete dokumentom - kópiou plánu kat. parcely,  na ktorej sa nachádzajú nacionalizované objekty, zvlášť v prípade, keď je na parcele viacej nacionalizovaných objektov, je vo vašem záujme, aby ste ho pripojili k žiadosti alebo odovzdali neskôr počas konania.

2. Či je okrem výpisu z matriky zosnulých pre môjho starého otca, ktorému bol odňatý majetok, pre moju matku, ktorá umrela v roku 2007, okrem výpisu z matriky zosnulých  potrebný aj jej výpis z matriky narodených?

Odpoveď: Áno, za účelom dokazovania  skutočností, a to: 1. právneho vzťahu s bývalým majiteľom, ak nejestvuje rozhodnutie o dedičstve pre vašu matku po vašom zosnulom starom otcovi, lebo sa z výpisu z matriky narodených (MKR) vidí, že je ona dcérou bývalého majiteľa; ak jestvuje dedičské rozhodnutie, v ktorom je ona uvedená ako zákonný dedič nejakého iného majetku po zosnulom otcovi  –  vašom starom otcovi, nie je potrebný jej výpis z matriky  narodených  (MKR); 2. štátneho občianstva, lebo sa nahliadnutím do výpisu z matriky narodených môže zistiť  táto skutočnosť – štátne občianstvo, ak je tá skutočnosť uvedená vo výpise.

3. Podnikateľský priestor v budove a mestský stavebný pozemok, ktoré sú predmetom žiadosti o reštitúciu, aj dnes existujú v neznemenej podobe ako keď boli nacionalizované v roku 1959.  Či je v našom prípade potrebné rozhodnutie o identifikácii parcely starého a nového premeriavania?

Odpoveď: Osvedčenie o identifikácii kat. parcely starého a nového premeriavania potvrdzuje, že ide o rovnaký majetok (z čias nacionalizácie a dnes), na základe  osvedčenia  o identifikácii, v ktorom je uvedené nové premeriavanie, vybavuje sa aj výpis z registra nehnuteľností v príslušnej Službe pre kataster nehnuteľností pri Republikovom geodetickom ústave (RGZ), za účelom zisťovania skutočnosti – súčasného režimu vlastníctva majetku a toho, kto odňatý majetok  používal (ak je nehnuteľnosť v štátnom vlastníctve, môže byť predmetom naturálnej reštitúcie v súlade so Zákonom o vracaní odňatého majetku a odškodnení) a za tú službu neplatíte úhradu.

4. Môjmu otcovi bola odňatá poľnohospodárska pôda roku 1954 v meste Jaša Tomić obec Sečanj.  Tento majetok mi vrátili  roku 1991.  Zaujíma ma, či mám právo na odškodné  na obdobie  rokov 1954 až 1991, keď poľnohospodársku pôdu  používalo Poľnohospodárske družstvo v meste Jaša Tomić.

Odpoveď: Nemáte právo na odškodné, na tzv. ušlý zisk.

5. Prichystal som všetky potrebné dokumenty okrem jedného. Starý otec Dragisav Pantić, ktorému bola odňatá poľnohospodárska pôda (PZF 1953) nemá rozhodnutie o dedičstve po svojom otcovi. Vo všetkých papieroch, rozhodnutiach sa uvádza, že sa majetok odníma starému otcovi Dragisavovi Pantićovi. Môže toto byť problém, resp. či musím mať rozhodnutie o tom, ako on získal majetok, ktorý sa odnímal?

Odpoveď: Zákon o poľnohospodárskom pôdnom fonde (Zakon o PZF) nie je v článku 2 Zákona o vracaní odňatého majetku a odškodnení, z toho dôvodu nemáte právo na podanie žiadosti.

6. Je potrebné predložiť  zoznam nehnuteľností pri podávaní žiadosti o vrátenie majetku, ak bola vykonaná komasácia pôdy (dostali sme osvedčenie o komasácii)?

Odpoveď: Nie je potrebné predložiť zoznam nehnuteľností pre pozemok, ktorý bol zapojený do  komasácie.

7. Za odňatú poľnohospodársku a lesnú pôdu potrebné sú údaje geodetickej správy príslušnej obce.  Či bývalí majitelia a ich dediči  majú platiť správe za získanie tých údajov?

Odpoveď: Kataster vydáva Osvedčenie o identifikácii odňatých parciel a táto služba je  bezplatná.

8. Či štát a užívatelia odňatej pôdy majú  pôdu  vracať bývalým majiteľom a ich dedičom  za prítomnosti  geometra, či sa koná meranie pôdy a kto to zaplatí? Verejnosť má pochybnosti v súvislosti s týmito otázkami, takže je to potrebné objasniť  nielen občanom, ale aj geodetickým správam.

Odpoveď: Rozhodnutím, ktorým sa vracia pôda v naturálnej forme bývalému majiteľovi,  upravený je aj príkaz užívateľovi pôdy odovzdať túto do vlastníctva  bývalému majiteľovi.

9. Žijem v Sombore. Vo februári som pripravil všetku dokumentáciu na podanie žiadosti o reštitúciu, okrem tej z KATASTRA, kde som pred troma týždňami podal žiadosť o identifikáciu starého a nového premeriavania kat. parciel.  Hovorili mi, že doklad bude hotový o dva týždne. Nestalo sa tak, povedali mi, že čakajú pokyny z Agentúry pre reštitúciu ako postupovať. Môžete mi poskytnúť nejaké informácie, kedy to bude, keďže to malo byť  urobené pred 1. marcom 2012?

Odpoveď: Agentúra pre reštitúciu nie je oprávnená dávať žiadne pokyny  službám pre kataster nehnuteľností, ani službe v Sombore. Ak  Vám v zákonom určenej lehote nevydajú žiadané osvedčenie, môžete  kontaktovať Republikový geodetický ústav.

10. V procese získavania dokumentácie pre reštitúciu odňatého stavebného pozemku na základe Zákona o nacionalizácii prenajatých budov a stavebného pozemku (Úradný vestník FNRJ, č. 52/58), ako jediný právny nástupca mojich zosnulých rodičov, oslovil som písomne  Republikový geodetický ústav v Zrenjanine so žiadosťou, aby mi vydali údaje o odňatom majetku pred a po odňatí.  K písomnej žiadosti som priložil fotokópiu orginálneho Rozhodnutia  o vyvlastnení (priložené skenované rozhodnutie) a Rozhodnutie o platbe úhrady (priložené skenované rozhodnutie), z ktorého sa vidí, že bola zaplatená úhrada len za  dlhoročné rastliny.  Po nahliadnutí do podanej žiadosti a priložených rozhodnutí riaditeľka  RGÚ Zrenjanin odmietla vydať požadovanú domentáciu s odôvodnením, že ide o expropriovanú pôdu, ktorá nie je predmetom reštitúcie.  Ak je to možné, prosím o vaše stanovisko v súvislosti s  mienkou RGÚ Zrenjanin.

Odpoveď: Máte právo na reštitúciu.  V RGÚ si vyberte osvedčenie o identifikácii odňatých parciel. Ak bola komasácia, potvrdenie, že bola komasácia.  Keď ide o pôdu, ktorá bola expropriovaná po 15. 02. 1968, bývalý majiteľ nemá právo na vrátenie majetku, resp, odškodnenie.

11. Na základe Zákona o vracaní majetku poslali sme potrebné dokumenty vtedajšiemu riaditeľstvu a dostali sme potvrdenie, že všetko je v poriadku! Podľa nového reštitučného zákona  vrátili nám dokumentáciu a teraz treba začať všetko odznova!
Videl som, čo všetko potrebujem, len ma zaujíma, keďže som z Nového Sadu a ide o majetok v Mladenovci, či budú platné výpisy z matriky narodených a zosnulých  pre osoby, po ktorých dedím bez hologramu /stare, overené/, ktoré som zasielal niekdajšiemu riaditeľstvu alebo to všetko musím teraz vybaviť s hologramom, a to pre starého otca, starú matku, strýca, otca, matku, čo by bolo neobvyklé, keďže sa ľudia narodili a umreli, a vlastním originály, ktoré  vydali štáty, v ktorých sa  narodili a umreli!

Odpoveď: Výpisy z matriky zosnulých môžu byť staršie ako 6 mesiacov a výpisy z matriky narodených pre  podávateľov nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov.Výpis z matriky narodených s hologramom má trvalú platnosť.

12. Zaujíma ma, či mi je potrebné aj nové osvedčenie o štátnom občianstve a výpis z matriky narodených  a či sa za tieto služby matriky platí?

Odpoveď: Osvedčenie o štátnom občianstve nepotrebujete, ak tieto údaje obsahuje výpis z matriky zosnulých a výpis z matriky narodených. Ak výpis údaje o štátnom občianstve  neobsahuje, potrebné je osvedčenie o štátnom občianstve pre vás ako povinný dôkaz  pre podávateľa žiadosti.

13. Prosím o odpoveď, aký je postup pre doplnenie dokumentácie odovzdanej žiadosti?

Ide o žiadosť o odškodné pre nacionalizovaný stavebný pozemok  podľa Zákona o nacionalizácii prenajatých budov a stavebného pozemku z roku 1958. Ako dôkaz o akte poštátnenia odovzdané bolo rozhodnutie pre celú vtedajšiu obec Nový Sad. Dodatočne sme dostali aj zoznam odňatých parciel, v ktorom sa uvádza aj naša parcela, a tento zoznam je súčasťou uvedeného rozhodnutia, takže by sme aj to priložili.

Odpoveď: Doplnenie dokumentácie môžete  vykonať prostredníctvom pošty  (tak ste odovzdali aj žiadosť),  pracovníkom pošty pripomeňte, že ide o doplnenie  žiadosti a vezmite si so sebou aj potvrdenie, ktoré ste dostali pri podávaní žiadosti.

14. Prosím o vysvetlenie pojmu povinného dokladu  Rozhodnutie o rehabilitácii alebo dôkaz o podanej žiadosti? Nerazumem na čo sa to vzťahuje, keďže ide o človeka, ktorý bol zastrelený a odňatý mu bol majetok, o čom jestvujú validné papiery/originálne?

Odpoveď: Dôkaz o ukončenom procese rehabilitácie je potrebný v prípade vykonanej  KONFIŠKÁCIE  MAJETKU, ktorá bola právnym dôsledkom odsúdenia fyzickej osoby ako štátneho nepriateľa,  spolupracovníka s okupantmi a pod. Dôkaz pre uvedený prípad je právoplatné súdne rozhodnutie o rehabilitácii odsúdenej osoby; ak konanie nie je  právoplatne ukončené,  dôkaz predstavuje potvrdenie o začatom rehabilitačnom konaní odsúdenej osoby podľa Zákona o rehabilitácii odsúdených osôb na príslušnom Vyššom súde, ktoré sa doručuje Agentúre pre reštitúciu, v takom prípade agentúra v súlade so zákonom preruší konanie týkajúce sa žiadosti o vrátenie konfiškovaného majetku  do právoplatného ukončenia rehabilitácie.

15. Kde získať výpis z registra nehnuteľností alebo výpis z pozemkovej knihy?  V rozhodnutí o odnímaní  uvedené je číslo parcely, k. ú.   odňatej pôdy a čo všetko bolo odňaté? Kde získať osvedčenie  RGÚ o identifikácii starého a nového premeriavania? O čo ide a kde sa získava, keďže ide o majetok v Sopote a my sme z Nového Sadu?

Odpoveď: Všetko v príslušnej Službe pre kataster nehnuteľností RGÚ, v katastrálnej obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

16. Moja stará matka a jej súrodenci (bratia a sestry)  budú požadovať po nebohej tete dom, ktorý bol  nacionalizovaný.

a) Ona sama podáva žiadosť,  zaujíma ma, či k žiadosti má priložiť aj výpisy z matriky narodených alebo podobné  dokumenty pre svojich súrodencov.

b) Dom, ktorý požaduje, bol v ulici, ktorá  dnes nesie iné meno, takže ma zaujíma, ako možno dokázať, že dom bol práve tam.   Z archívu získala dokument, ako možno vykonať identifikáciu?

c) Ktoré dokumenty treba priložiť k žiadosti a kde ich možno získať?

Odpoveď:

a) Pre bývalého majiteľa (osobu, ktorej bol majetok odňatý), a viacej nie je živý, potrebný je výpis z matriky zosnulých  a pre podávateľov žiadosti výpis z matriky narodených. Ak Vaša stará matka podáva žiadosť sama, nepotrebuje výpisy z matriky narodených pre súrodencov.

b) Keď ide o identifikáciu majetku, príslušná služba pre kataster nehnuteľností Vám môže vydať, mali by ste žiadať, osvedčenie o identifikácii parciel (z ktorých sa bude vidieť, ktorej dnes parcele zodpovedá  parcela,  na ktorej bol majetok v čase odnímania).

c) Keď ide o potrebnú dokumentáciu, okrem vyššie uvedených výpisov z matriky  a osvedčenia  o identifikácii parciel, nevyhnutné sú Vám aj výpisy z pozemkovej knihy alebo zoznam nehnuteľností (ak nadobudol platnosť kataster nehnuteľností) pre parcely identifikované vyššie uvedeným osvedčením katastra. Potrebný  Vám je aj dôkaz o právnom vzťahu bývalého majiteľa a  podávateľa žiadosti (rozhodnutie o dedičstve, výpisy z matrík, ktoré dokazujú právny vzťah a pod.).


V. Otázky týkajúce sa  DEDIČOV

1. Ostatní dediči a právni nástupcovia zosnulého bývalého majiteľa nechcú uskutočniť svoje právo na vrátenie nacionalizovaného majetku, ale chcú a s tým súhlasia, aby som ja uskutočnil to právo.  Chcú urobiť vyhlásenie, ktoré by overili na príslušnom súde  a dať ho mne, aby som ho priložil k svojej žiadosti.

Či by takto overené vyhlásenie, ktorým sa zriekli svojho práva na vrátenie odňatého majetku v môj prospech, akceptovala agentúra?

Odpoveď: Formálno-právne  všetky osoby, ktoré sa chcú zrieknuť svojho práva vo váš prospech, by mali podať žiadosť o vrátenie majetku (jednotlivo), a v konaní pred agentúrou môžete uzavrieť dohodu o spôsobe rozdelenia majetku, ak budú zákonné podmienky na vrátenie  v naturálnej forme.

2. Moja otázka sa týka dokumentácie, ktorú treba priložiť k žiadosti o vrátenie odňatého majetku, resp. odškodnenie (žiadosť o reštitúciu), keďže  chystám dokumentáciu, ktorú treba priložiť k žiadosti o reštitúciu, ktorú podávam ako potomok svojho pradedu.

Prosím vás, zaujíma ma, či musí byť doručené so žiadosťou aj dedičské rozhodnutie  po bývalom majiteľovi majetku – v mojom prípade pradedovi, keďže je v tlačive žiadosti, ktorá je na vašej webovej stránke, rozhodnutie o dedičstve uvedené ako povinné.  Z druhej strany, článok 42 Zákona o vracaní odňatého majetku a odškodnení  určuje, že sa  právny vzťah s bývalým majiteľom majetku dokazuje tak, že sa doručí  “výpis z matriky, rozhodnutie o dedičstve, výpis z registra právnických osôb, resp. iné dôkazy, na základe ktorých sa môže nepochybne určiť právny vzťah  podávateľa žiadosti s bývalým majiteľom".  Z uvedeného vyplýva,  že rozhodnutie o dedičstve nie je nevyhnutný dôkaz, ktorý sa doručuje spolu so žiadosťou o reštitúciu, lebo sa  právny vzťah  môže určiť aj inými dôkazmi. Tiež, článkom 47 rovnakého zákona určené je, že sa ako užívatelia určujú dediči bývalého majiteľa, a to na základe rozhodnutia o dedičstve, ak existuje, a ak také rozhodnutie neexistuje, rozhodnutím sa určia užívatelia len v prípade, keď je možné z doručenej dokumentácie bezpochyby určiť všetkých zákoných dedičov. Rovnakým  článkom je určené, že sa dedičom odporučí súd, ak nie je možné určiť ich postavenie alebo podiel. Z uvedeného tiež vyplýva, že rozhodnutie o dedičstve nie je nevyhnutný dôkaz, ktorý sa doručuje so žiadosťou o reštitúciu.

Odpoveď: Ak stránka vlastní  dedičské rozhodnutie, je potrebné doručiť ho, a ak nemá rozhodnutie,  potrebné je doručiť výpisy z matriky zosnulých, narodených a iné dôkazy,  ktorými sa potvrdzuje, resp. dokazuje skutočnosť, že je podávateľ žiadosti zákonný dedič po bývalom majiteľovi, a ak sa tá skutočnosť nemôže zistiť, podávateľovi žiadosti sa odporučí tie skutočnosti zistiť v súdnom konaní.

3. Koľko žiadostí o reštitúciu sa podáva, ak bývalý majiteľ má niekoľko dedičov?

Odpoveď: Žiadosť podávajú všetci dediči, môžu spolu na jednom tlačive a môžu aj jednotlivo. Ak podávajú  jednú žiadosť, treba kopírovať stranu o podávateľoch žiadosti  v toľkých  exemplároch, koľko je dedičov, tak vyplnenú stranu tlačiva treba priložiť k žiadosti.

4. Majetok, ktorý bol odňatý, bol zahrnutý  testamentom, neskôr bol ten majetok odňatý a preto nemohol byť súčasťou dedičstva počas pozostalostného konania.  Či právo na vrátenie patrí len testamentálnemu dedičovi, resp. jeho zákonným dedičom, alebo to právo patrí aj ostatným zákonným dedičom, ktorí vtedajším testamentom neboli zahrnutí!?

Odpoveď: Právo na vrátenie odňatého majetku, resp. odškodnenie majú všetci zákonní dediči bez ohľadu na testament.

 


 Dohodnutie termínu na podanie žiadosti o vrátenie odňatého majetku, resp. odškodnenie