Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| הדפס| Rss
 Agency for Restitution
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agency for Restitution
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agency for Restitution
עמוד השער > סמכויות הסוכנות

סמכויות הסוכנות

הסוכנות לרסטיטוציה הוקמה על פי חוק השבת הרכוש שהופקע ופיצויים (כפי שפורסם ב- "SLUŽBENI GLASNIK RS " מס 72/2011), למטרת ניהול תהליך וקבלת החלטות בנושא התביעות להשבת הרכוש או פיצויים, למטרת מתן סיוע מקצועי לתובעים ולמחויבים בהשבה, למטרת ניהול מעקב על פי החוק, למטרת דיווח שנתי לממשלה – דרך משרד האוצר על עבודה שבוצעה מתוקף תפקידה וכמו כן, עבודות אחרות המוגדרות בחוק כתפקידה (סעיף 55).

הסוכנות ממוקמת בבלגרד. לסוכנות סניפים בערים הבאות: בלגרד, קרגויבץ, ניש, נובי סאד, הסניפים הוקמו בשטחי הרובעים על פי התקנון להסדרת פיתוח אזורי (סעיף 53) כמו כן, לסוכנות יחידה בבלגרד לרסטיטוציה קונפסיאונלית (החזרת הרכוש למוסדות דתיים). התיקים, האמצעים לעבודה, הארכיון, העובדים הועברו לסמכות הסוכנות מהדירקטוריון לרסטיטוציה (סעיף63, נקודה 2).

לאחר הגשת התביעה, הסוכנות כסוכנות ציבורית מנהלת את התהליך באמצעות הסניפים, בהתאם לחוק על השבת הרכוש שהופקע ופיצויים (רסטיטוציה) ובהתאם לחוק בעזרתו מוסדר ההליך המשפטי הכללי (סעיף 40,נק' 1).

סניפי הסוכנות נקבעים על פי מקום מגוריו של הבעלים המקורי בסרביה בזמן החרמת הרכוש. במידה ואין אפשרות לקבוע את הסמכות האזורית בצורה זו, הסמכות תינתן על ידי מנהל הסוכנות לרסטיטוציה לאחד הסניפים על פי החלטתו (סעיף 44).

הסוכנות לרסטיטוציה מתנהלת בהתאם לתקנות הקשורות בסוכנויות ציבוריות, הסוכנות אינה ישות משפטית עם זכויות, חובות ואחריות הנקבעות בחוק על השבת הרכוש שהופקע ופיצויים ובתקנון הסוכנות לרסטיטוציה (סעיף 52).


 קביעת מועד להגשת התביעה להשבת רכוש שהופקע או קבלת פיצויים
s