Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| הדפס| Rss
 Agency for Restitution
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agency for Restitution
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agency for Restitution
עמוד השער > שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

כיצד להשיג את הרכוש שהופקע בכמה צעדים?

1. למי יש זכות לתבוע השבת הרכוש שהופקע או פיצויים?

תשובה: אדם פרטי ,מקומי או זר, קרנות וישויות משפטיות מסוימות שאת רכושם לשעבר
החזירו מכוח חובה (שבדין).

2. היכן מגישים את התביעה?

תשובה: את התביעה יש להגיש באחת מיחידות הדואר בהן פועל דלפק מיוחד לקבלת
התביעות לרסטיטוציה (רשימת יחידות הדואר המוסמכות לקבל תביעות לרסטיטוציה
מפורסמת באתרי האינטרנט הרשמיים של הסוכנות לרסטיטוציה ושל הדואר). יחידת הדואר
מקדמת את התביעה אל סניף הסוכנות הרלונטי על פי מקום המגורים של הבעלים המקורי
בזמן החרמת הרכוש (בלגרד, נובי סאד, ניש, קרגויבץ).

3.עד איזה מועד ניתן להגיש את התביעה?

תשובה: שנתיים מיום הפרסום באתר האינטרנט של משרד האוצר כלומר, עד לתאריך
1.03.2014.

4. כיצד מגישים את התביעה להשבת הרכוש שהופקע.

תשובה: על גבי טופס המיועד לכך, טופס המכיל שאלון לפרטים והוכחות המחוייבים להגשה
(מסומנים עם כוכבית). טופס זה ניתן להשיג באתרי האינטרנט של הסוכנות לרסטיטוציה ושל
הדואר, או בסוכנות לרסטיטוציה ובדואר.

4. 1. יש למלא טופס "ZVIO" במידה וכל הנתונים מוכרים

את טופס ""ZVIO ניתן להשיג בדואר או להוריד מאתרי האינטרנט של הסוכנות לרסטיטוציה
ושל הדואר. הטופס מכיל שאלות חובה המסומנות בכוכבית והוכחות חובה אותן יש להגיש
יחד עם התביעה (בעמוד 2, פרק 2 "פרטים על הרכוש שהופקע" ישנה כוכבית והיא אינה
טעות וחובה למלא את כל הנקודות: סוג ושם הרכוש המוחרם, מיקום הרכוש, מראה ומצב
הרכוש במידה וידוע. כמו כן, בעמוד 4 פרק 3 "פרטי מגיש התביעה" נקודה 3. קשר חוקי עם
הבעלים המקורי, הכוכבית אינה טעות וחובה למלא פרק זה המתייחס לקשר מגיש התביעה
עם הבעלים המקורי.)

4. 2. יש להציג הוכחות בעלות מקורית על הרכוש שהופקע או יורשיו החוקיים


עבור הבעלים המקורי של הרכוש– אדם פרטי

-במידה והבעלים המקורי בחיים, יש להציג תעודת לידה (תאריך הוצאת התעודה לא יאוחר
מ-6 חודשים טרם הגשת התביעה. במידה ותעודת הלידה הולוגרמית תוקפה בלתי מוגבל.)

-במידה והבעלים המקורי של הרכוש נפטר, יש להציג תעודת פטירה (תאריך הוצאה לא
חשוב).
-יש להציג תעודת אזרחות במידה ונתון האזרחות אינו רשום בתעודת לידה או פטירה.

-החלטה על טיהור שם או הוכחה על הגשת הבקשה לטיהור שם אם מדובר בהחרמת
רכוש.


עבור הבעלים המקורי של קרן
- יש להציג את תעודת הרישום מאותו המרשם בו הקרן
היתה רשומה.


עבור מגיש התביעה – אדם פרטי

יש להציג תעודת לידה (תאריך הוצאת התעודה לא יאוחר מ-6 חודשים טרם הגשת
התביעה. במידה ותעודת הלידה הולוגרמית תוקפה בלתי מוגבל.)
תעודת נישואים – במידה והאדם נישא/שינה שם משפחתו, תעודת פטירה של האבות
החוקיים (תאריך הוצאה לא חשוב) וכמו כן הוכחה על קשר חוקי של מגיש התביעה ובעלים
המקורי.
ייפוי כח למייצג (במידה ומדובר באדם פרטי ולא עורך דין, נדרש ייפוי כח נוטריוני); לפי ZUP
מיופה כח לא חייב להיות עורך דין.
ייפוי כח למקבל התכתובת במידה ולמגיש התביעה אין מקום מגורים רשום ברפובליקה של
סרביה ואין לו מייצג מיופה כח.
צו ירושה אם קיים (בצו הוכחות קשר חוקי בין מגישי התביעה לבין הבעלים המקורי) תעודת
לידה, תעודת פטירה עבור האבות החוקיים והוכחות אחרות המוכיחות קשר חוקי בין מגיש
התביעה לבעלים המקורי של הרכוש המוחרם.

מקום בו ניתן להשיג מסמכים הר"מ: משרד הרישום במנהלת הרובע ומשרד
אימות המסמכים.
מקום בו ניתן להשיג צו ירושה – בית משפט המוסמך לכך (השלום).


בשביל מגיש התביעה – אזרח זר

- ייפוי כח למקבל התכתובת במידה ואת התביעה מגיש אזרח זר ולמגיש התביעה אין ייצוג
מיופה כח (במידה ומדובר באדם פרטי ולא עורך דין, נדרש ייפוי כח מאומת כדין)
- ייפוי כח לייצוג (במידה ומדובר באדם פרטי ולא עורך דין, נדרש ייפוי כח מאומת כדין)
- אישור מגוף המוסמך במדינה הזרה כי לא קיבל פיצויי ואינו קיים חוזה בינלאומי.

אימות המסמכים הציבוריים ממדינה זרה:

 • לגליזציה מלאה של מסמכים משמעותה אימות המסמכים על ידי גוף המוסמך לכך במדינה הזרה, בדרך כלל משרד המשפטים, לאחר מכן אימות המסמכים על ידי הקונסוליה של סרביה במדינה הזרה (חותמת זו מאמתת שהמסמך/תעודה ניתנה על ידי הגוף המוסמך לכך שברשותו חותמת של גוף מוסמך אחר המאמת את מקוריות המסמך) ולבסוף, תרגום התעודה לשפה הסרבית מצורפת לתביעה של אזרח זר. לגליזציה מלאה מתייחסת למדינות הזרות הלא חתומות באמנת האג וללא הסכם בילטראלי עם רפובליקה של סרביה על שיחרור מלגליזציה.
 • מדינות החתומות באמנת האג לביטול הצורך בלגליזציה של תעודות ציבוריות זרות, הקובעת אישור "אפוסטיל" על גבי התעודה ולאחר מכן תרגום התעודה לשפה הסרבית (בארה"ב משרד " "DEPARTMENT OF STATE )
 • קיום הסכם  בילטראלי על שיחרור מאימות כל מסמך שהוא המונפק על ידי הגופים המוסמכים של שתי המדינות (אותו תוקף המסמך בשתי המדינות, למשל במדינות בוסניה והרצגובינה, אוסטריה, צ'כיה, סלובקיה וכו').

מקרה יוצא דופן בהצגת תעודות ממשרד הרישום במידה וקיים פורמט בינלאומי של התעודה
בהתאם לאמנת פריס משנת 1956 על הנפקת התעודות ממשרדי הרישום המיועדות לחו"ל
(מספיק להגיש תעודה עם חותמת הגוף שהנפיק אותה).


עבור מגיש התביעה – קרן

- עבור בעלים מקורי של קרן – תעודת הרישום מאותו הרגיסטרי (מרשם) בו הקרן היתה
רשומה.
- ייפוי כח לייצוג
- הוכחה על היורש החוקי והוכחות אחרות

4.3 להציג מסמך על הלאמת הרכוש שהופקע (החלטה על נציונליזציה, קונפיסקציה, החרמה
וכדומה).

מקום להשגת המסמך בעניין ההלאמה:

א. הארכיון ההיסטורי
ב. ההנהלה המחוזית במחוז בו נמצא הרכוש שהופקע, לשכה משפטית לענייני מקרקעין.
ג. בית משפט לענייני רישום מקרקעין במסגרת בית משפט הבסיסי.
ד. לשכת רישום מקרקעין המוסמכת.

4.4 להציג תעודה ממשרד לרישום מקרקעין (מסמך ""real estate folio , תעודה מ- ZKUL,
תעודת בעלות וכו'), העתק תוכנית המגרש בטאבו במידה עליו נמצאים אוביקטים (מחלקת
רישום נכסי מקרקעין המוסמכת), אישור מדידה מגרשי מקרקעין במידות הישנות והחדשות
(מחלקת רישום נכסי מקרקעין המוסמכת).

המקום להנפקת המסמכים- מחלקת רישום נכסי מקרקעין המוסמכת.

 

5. אימות מסמכים – העתקים - בעיריות או בבית המשפט, מחלקה לאימות מסמכים.

6. יש לבדוק נכונות הפרטים הרשומים בטופס ZVIO בהשוואה לנתונים הרשומים במסמכים
להגשה.

7. יש לקבוע תור להגשת התביעה בדואר במספר טלפון: 011/3607505

8. קבלת האישור כי התביעה הוגשה עם מספר התיק ואפשרות מעקב העבודה של סניף הסוכנות
לרסטיטוציה אליו הוגשה התביעה.

בינתיים יש לאסוף את כל המסמכים להם עשוייה להיות חשיבות בקבלת החלטה בנוגע לתביעה,
אותם לא מחוייבים להגיש עם התביעה (החלטה סופית בהליך הרהביליטציה של רכוש המוחרם,
לגליזציה של האוביקט המופקע במידה ונבנה עליו/שודרג, תעודה ממשרד רישום הנדל"ן – חדשה,
תעודה מ ZKUL, מסמך החזקת הנדל"ן, אישור מדידה מגרשי מקרקעין במידות הישנות והחדשות
והוכחות אחרות).

 

כללים למקרה ומדובר במספר בעלים מקוריים, מספר נכסים, מספר יורשים:

כלל מספר 1: מספר היורשים החוקיים תואם את מספר התביעות המוגשות.

כלל מספר 2: מספר יורשים החוקיים תואם את מספר התביעות המוגשות.ישנה אפשרות שאחד
היורשים יגיש תביעה בשם היורשים כולם, במידה וניתן לו ייפוי כוח על ידי כל שאר היורשים. כמו כן,
לכל יורש אפשרות הגשת התביעה נפרדת וחלה עליו חובת מילוי של כל פרטי החובה בטופס ZVIO
והגשת הוכחות חובה בהתאם לחוק.

כלל מספר 3: במידה ולבעלים מקורי אחד, יותר מנכס אחד, ניתן להגיש תביעה אחת מצד תובע
אחד ובעמוד 2 בטופס המתייחס ל"נתונים על הרכוש שהופקע" חובה לציין את כל הנתונים
על כל הנכסים ולהגיש הוכחות חובה (חלק מהוכחות עם התביעה ואלו שאפשר לאחר מכן, בעת
ההשגה). אם ישנו מספר תובעים, ראה כלל מספר 2.

 

השגת ההוכחות מתוקף תפקידה של הסוכנות לרסטיטוציה (ex officio)

במקרה קיום ההדדיות עם מדינה זרה והסכם בינלאומי, במידה ומגיש התביעה הוא אזרח זר.

 

 Preuzmite dokument כיצד למלא טופס ZVIO – דוגמא

 

שאלות בנוגע למילוי פרטים בטופס ZVIO

1. היות ולנתונים מסויימים אין מספיק מקום במסגרת המיועדת לכך, האם מותר לכתוב פרטים גם במסגרת שמתחתיה המיועדת לרישום נתונים אחרים?

תשובה: מותר לכתוב נתונים על דף נייר בנפרד עם ציון לאיזו שאלה מתייחסים פרטים נוספים אלו. במידה וממלאים את הטופס במחשב, ישנה אפשרות להגדיל את השורות על רכוש, קשר חוקי וכו. כמו כן במקרה שהתביעה מוגשת על ידי מספר תובעים, ניתן לצלם עמוד 3 "פרטי מגיש התביעה" במספר העתקים התואם את מספר מגישי התביעה (המבקשים את אותו הרכוש של בעלים המקורי).

2. האם מותר למלא טופס ZVIO לקוח מאתר האינטרנט של הסוכנות לרסטיטוציה במחשב, היות ובצורה זו המסגרות להכנסת פרטים משתנות אוטומטית?

תשובה: ודאי שכן.

3. בעמוד מספר 2 בו רושמים פרטים על הרכוש שהופקע, בטור "מיקום" האם ישנו צורך לרשום שמות ומספרים המעודכנים או שמות ומספרים מעת הפקעת הרכוש, היות ושמות הרחובות ומספרי בתים שונו?

תשובה: במידה וידועים נתונים אלו כדי לרשומם.

4. בעמוד מספר 3 בו רושמים נתונים על זכאות להחזקת הרכוש והמסמכים על הלאמת הרכוש, מה יש לרשום בטור המתייחס לזכות החזקת הרכוש שהופקע, במקרה בו הבעלים החדש בנה בית וחלל קימעונאי במימון עצמי על הרכוש שהופקע? האם הוכחה מספקת לזכאות להחזקת הנכס היא ההחלטה על ההלאמה שמצויין בה כי מלאימים את הרכוש של הבעלים המקורי כולל כתובת, מספר המגרש בטאבו ומחוז בו נמצא הנכס?

תשובה: כן, היא מספקת. עם זאת, אם ברשותך חוזה רכישה ישן, רישום ישן מ-ZKUL, או מספר במרשם המקרקעין, כדאי להגיש מסמכים אלו עם התביעה.

5. בעמוד מספר 4, במסגרת המיועדת לרישום פרטי קרן (נק' 2 עם תת נקודות 1,2,3) ישנה גם נקודה 3 – קשר חוקי עם הבעלים המקורי.האם המסגרת עם נק' 3 תקפה רק לתביעות הקשורות בקרן או גם לאדם פרטי מנקודה 1 בעמוד הקודם?

תשובה: מילוי פרטים על קשר חוקי עם הבעלים המקורי תקף בעיקר עבור אדם פרטי, אך גם עבור הקרן במקרה ואלו מגישי התביעה לפיצוי. ז"א יש להגיש מסמך המעיד על יורשיו של הבעלים המקורי של רכוש אחר, שלא הופקע. כך מוכיחים מי הם יורשיו החוקיים של אותו בעלים המקורי, כך שכל אלו יקחו חלק בהשבת הרכוש. במקרה ואין ברשותך מסמך המעיד על קשריך החוקיים עם הבעלים המקורי, יש להגיש הוכחות אחרות המעידות על כך (תעודות פטירה של היורשים הקודמים במידה והם אינם בחיים, תעודות לידה שלהם במידה והם בחיים, תעודת לידה שלך וכדומה).

6. בטופס התביעה להשבת הרכוש שהופקע או פיצויים, בחלק בו רושמים את פרטי הבעלים המקורי, ישנו צורך לרשום מקום מושבו בזמן החרמת הרכוש. במידה ובמסמך ההחלטה על הפקעת הרכוש רשומים נתונים אלו, האם מספיק להעתיק לטופס פרטים אלו מהמסך או שישנו צורך במסמך אחר כהוכחה?

תשובה: מספיק להעתיק פרטים אלו ממסמך ההחלטה על החרמת הרכוש.

7. בתעודת הפטירה רשומה אזרחותו של הבעלים המקורי. האם ניתן להעתיק נתון זה לטופס או שישנו צורך במסמך אחר כהוכחה?

תשובה: מספיק להעתיק את הנתון מתעודת הפטירה.

8. ברישום הנתונים על הנכס המוחרם ישנו צורך לציין סוג ושם הרכוש. במידה ומדובר בבית קרקע, האם יש לציין בנפרד מגרש המקרקעין עליו בנוי הבית ובנפרד את הבית עצמו?

תשובה: ניתן לרשום גם יחדיו, למשל: בית קרקע ומגרש מקרקעין על מגרש מספר הטאבו..."

9. בטופס קיים חלק בו רושמים הנתונים על זכאות להחזקת הנכס עבור הבעלים המקורי. במידה ובתעודת הבעלות מצוינים פרטים מתהליך רכישת הבית (תאריך, מכיר, הקונה – בעלים המקורי) ולאחר מכן גם במסמך ההלאמה מצוין אותו הבית, האם מספיק להעתיק פרטים אלו לטופס, במקרה ואין ברשותו של היורש חוזה על קניית הבית? (הבית לא היה יכול להיות מופקע אילולא היה בחזקתו של הבעלים המקורי!).

תשובה: יש לציין רק חוזה מכירה.

 

השאלות הקשורות למגיש התביעה

1. .האם המקרקעין שהוקצה למתנדבי סלוניקי נושא לרסטיטוציה?

תשובה: במידה והמקרקעין הופקע לאחר 1945 וברשותך הוכחה (החלטה, רישום וכד') ניתן להגיש את התביעה. מתנדבי סלוניקי היו מקבלים מקרקעין בהחלטת המלך כפרס על השתתפותם במלחמת עולם הראשונה, חלקות אלו הופקעו לאחר מכן בלי קשר לעובדה אם הם היו רשומים כבעלים של מגרש מקרקעין זה או אם הם בכלל "נכנסו לרכוש" ועבדו אדמה זו. לפי כך, אם קיימת החלטה על נתינת מגרש מקרקעין ולאחר מכן החלטה משפטית על הפקעת הרכוש. על פי הוראה מסעיף 2, חוק על השבת הרכוש שהופקע ופיצויים, אנו רואים כי מגרשי מקרקעין אלו יכולים להיות נושא לרסטיטוציה. בכל מקרה הגש את תביעתך עם כל ההוכחות הקיימות ברשותך. אגרות החוב אינם נושא לרסטיטוציה.

2. במקרה בו כמה יורשים מגישים תביעה משותפת, חוץ מתעודות הלידה של כולם האם ישנו צורך להכפיל את המסמכים על הנכס ועל הבעלים המקורי?

תשובה: את התביעה מגישים כל היורשים יחד על טופס אחד או כל אחד לכוד. במידה ומגישים את התביעה על טופס אחד, ישנו צורך לצלם את העמוד עם פרטי מגיש התביעה במספר ההעתקים התואם את מספר היורשים, ממלאים ומגישים יחד עם הטופס. במקרה זה, אין צורך בהכפלת המסמכים הקשורים לרכוש או לבעלים המקורי. כמו כן, יש לצלם את עמוד מס' 5 של טופס ZVIO במספר העתקים התואם את מספר מגישי התביעה, מפני שכל המגישים נדרשים לחתום בעצמם, חוץ מבמקרה שלאחד היורשים ישנו ייפוי כח להגשת התביעה בשם כולם, הניתן על ידי כולם.

3. לסבאתי הופקע נכס בסרמסקי קרלובצי ((Sremski Karlovci בעקבות השתייכותה לקהילה ההונגרית. מפני שאני מגישת התביעה לרסטיטוציה, אני מעוניינת לדעת מי מנפיק אישור על כך שהיא לא השתתפה בפשעי מלחמה. למי אני צריך לפנות? לא מצאתי הוראות אלו באתר האינטרנט שלכם.

תשובה: אין צורך בהגשת הוכחה על כך שסבאתך לא השתתפה במלחמה.

4. ב-2006 אמי לילינה שומנקוביץ' דיווחה על הרכוש שהופקע. בינתיים היא נפטרה. האם אני אלכסנדר שומנקוביץ' בתור בנה, יכול להעביר את כל המסמכים אלי?

תשובה: אתה יכול להעביר את המסמכים אליך מדירקטוריון רכוש הארצי של רפובליקה של סרביה, שבזמן הדיווח היה מקבל את הבקשות לרישום הרכוש שהופקע. הכתובת: Gracanicka 8, Beograd מס' טלפון: 3346317.

5. נכס הופקע מסבי ד'יוריץ' רדוסלב, בהלאמת הבניינים להשכרה ומקרקעין לבניה בשנת 1959. אני מניח שיש צורך באישור על טיהור שם אך ורק כשמדובר ברכוש שהופקע. סבי נולד ב-1883 במלחמת עולם הראשונה השתייך לצבא הסרבי ובמסגרת השרות הצבאי חצה אל אלבניה והשתתף בחזית סלוניקי. כשהחלה מלחמת עולם השניה היה בן 58 ולא השתתף בה כלל.

תשובה: החלטת בית המשפט על טיהור שם של האדם הנידון, היא הוכחה להליך משפטי שהסתיים. במידה וההליך לא נגמר בהחלטת בית המשפט, ההוכחה הנדרשת מצד הסוכנות לטיהור שם הינו אישור על כך שהחל ההליך המשפטי בנושא טיהור השם. במקרה זה הסוכנות לרסטיטוציה תפסיק את ההליך להשבת הרכוש בשמו המשפטי "קונפיסקציה" עד להחלטת בית המשפט בהליך טיהור השם.

6. אני מבקש תשובה לשאלה: האם ישנו צורך בטיהור השם של אדם שרכושו הופקע בההחלטת בית המשפט הצבאי לפני 9 במרץ 1945, לאחר מכן אותו רכוש הולאם ב-1946 בהחלטת בית המשפט השלום.

תשובה: כן, יש צורך להחל הליך משפטי של טיהור השם ויחד עם התביעה יש להגיש גם את האישור על כך שהחל ההליך טיהור השם.

 

שאלות הקשורות לרכוש ולמסמכים הנדרשים

1. כשמדובר בהלאמת בניינים להשכרה (שטח עסקי בגודל 25 מ"ר) ובמקרקעין ערוני לבניה, האם יש צורך להגיש "עותק התיכנון המקורי"?

תשובה: אין צורך בכך. עם זאת, במידה וברשותך מסמך זה - עותק התיכנון המקורי של המגרש עליו נמצאים אוביקטים שהולאמו, כדאי להגישו עם התביעה או לאחר מכן.

2. חוץ מתעודת הפטירה של סבי שרכושו הופקע ותעודת הפטירה של אמי שנפטרה ב-2007 , האם ישנו צורך בהגשת תעודת הלידה של אמי?

תשובה: כן, לשם הוכחת עובדות הבאות:

א. הקשר החוקי עם הבעלים המקורי, במידה ואין החלטה על שם אמך כיורשת הסב. בתעודת הלידה שלה ניתן לוודא כי היא בתו של הבעלים המקורי. במידה והחלטת בית המשפט על ירושה בה היא מסומנת כיורשת החוקית של נכס אחר שהשתייך לאביה הנפטר – סבך, אין צורך בתעודת הלידה שלה.

ב. אזרחות האם – בתעודת הלידה ניתן לראות אזרחות במידה והיא רשומה בתעודה.

3. נושאי התביעה לרסטיטוציה הם: חלל מסחרי בבניין ומקרקעין ערוני, ואלו קיימים גם היום בצורתם הזהה לזו מלפני ההלאמה ב-1959. האם במקרה שלנו ישנו צורך בהגשת האישור מדידה מגרשי מקרקעין במידות הישנות והחדשות?

תשובה: אישור מדידה מגרשי מקרקעין במידות הישנות והחדשות מאשר כי מדובר באותו הנכס (בזמן ההפקעה וכיום). כמו כן על סמך אישור המדידה של המגרש בו מצויינות מידות החדשות, משיגים גם מסמך הרישום בטאבו במשרד רישום המקרקעין בטאבו, ב- RGZ (המשרד הגיאודטי הארצי) בשביל הוכחת העובדה – שיטת החזקת הרכוש של ימינו והחייב להחזיר (במידה והנכס בבעלות המדינה, יכול להיות נושא לרסטיטוציה ניטרלית בהתאם לחוק על השבת הרכוש שהופקע ופיצויים ושרות זה נעשה ללא תמורה כספית.)

4. לאבי הופקעה חלקה חקלאית ב-1954, בישוב יאשה טומיץ' במחוז סצ'ן. רכוש זה הוחזר אלי ב-1991. האם יש לי זכות לפיצוי לתקופה שבין 1954 עד 1991 בה משק חקלאי ביאשה טומיץ' השתמש בחלקה חקלאית?

תשובה: אין לך זכות לפיצויים על מה שנקרא רווח אבוד.

5. אספתי את כל המסמכים הנדרשים לשליחה, חוץ מאחד. לסבי דרגיסב פנטיץ' שמימנו הופקע מגרש חקלאי (1953PZF) אין תעודת יורש מאביו. בכל שאר המסמכים, החלטות וכו' רשום כי הרכוש הופקע מסבי דרגיסב פנטיץ'. האם זו יכולה להיות בעיה והאם יש צורך בהחלטה המעידה על הדרך בה הוא רכש את הנכס שהופקע?

תשובה: החוק על PZF אינו בסעיף 2 של חוק על השבת הרכוש שהופקע ופיצויים, לכן אינך רשאי להגיש תביעה.

6. האם ישנו צורך בעת הגשת התביעה להגיש גם תעודת מקרקעין בשביל מגרש מקרקעין שהיה חלק בהליך ניהול האדמה הלאומי.

תשובה:אין צורך בהגשת תעודת מקרקעין עבור חלקה שהיתה חלק בהליך ניהול האדמה הלאומי.

7. בשביל חלקה חקלאית ויערות נדרשים נתונים ממשרד הגיאודטי במחוז המוסמך. האם משרדים גיאודטי אמורים לגבות תשלומים מבעלים מקוריים ויורשיהם, על נתונים אלו?

תשובה: משרד לרישום מקרקעין מנפיק אישור מדידה מגרשי מקרקעין במידות הישנות והחדשות ושרות זה הינו ללא תשלום.

8. האם המדינה ומשתמשי מגרש המקרקעין שהופקע, בעת השבת הרכוש לבעלים המקוריים ויורשיהם, נדרשת להחזיר מקרקעין בנוכחות הגיאומטר שימדוד את החלקה, ומי ישא בהוצאות על כך? בציבור ישנה התלבטות בנושא, כך שיש צורך בהבהרה לאזרחים ולמשרדים הגיאודטים.

תשובה: בהחלטה להחזיר את המקרקעין בצורתו הניטרלית לבעלים המקורי, שאלת כניסה למקרקעין מוסדרת על ידי הוראה למשתמש המקרקעין להעבירו לבעלים המקורי.

9. אני כותב מסומבור. בפברואר הכנתי את כל המסמכים להגשת התביעה לרסטיטוציה, חוץ מאותו המסמך ממשרד לרישום מקרקעין, שם הגשתי לפני שלושה שבועות בקשה לאישור מדידה מגרשי מקרקעין במידות הישנות והחדשות. קיבלתי תשובה שתוך שבועיים אישור יהיה מוכן. בדקתי אם הוא מוכן וקיבלתי תשובה שהם מחכים להוראות פעולה מסוכנות לרסטיטוציה. האם תוכלו לתת לי מידע מתי זה יקרה מאחר והיה אמור להסתיים עד 1 במרץ 2012.

תשובה: לסוכנות לרסטיטוציה אין סמכות נתינת הוראות כלשהן למוסדות רישום מקרקעין. כך גם לא למשרד בסומבור. במידה ולא תקבל את האישור המתבקש בפרק זמן הקבוע בחוק, תוכל לפנות למשרד הגיאודטי הארצי.

10. כיורש החוקי היחיד של הוריי, בתהליך איסוף המסמכים הנדרשים לרסטיטוציה של חלקה לבניה שהופקעה על פי החוק להלאמת בניינים להשכרה ומגרשי מקרקעין לבניה (עיתון FNRJ SLUZBENI LIST מספר 52/58) פניתי בכתב למשרד הגיאודטי הארצי בזרנינין, עם בקשה להנפיק את הנתונים על הרכוש שהופקע, לפני ואחרי הפקעה. עם הבקשה הגשתי גם צילום ההחלטה על הפקעת הרכוש והחלטה על תשלום פיצוי שבה ניתן לראות כי שולם הפיצוי רק עבור השתילים הרב שנתיים. לאחר עיון בבקשה, מנהלת RGZ בזרנינין סירבה לתת לי את המסמכים הנדרשים עם הסבר כי מדובר במגרש מקרקעין שהופקע על ידי המדינה והמגרש לא יכול להיות נושא לרסטיטוציה. אנא הביעו את דעתכם על עמדתם של RGZ זרניניון.

תשובה: יש לך את הזכות לרסטיטוציה. מ-RGZ הוציאו את האישור מדידה מגרשי מקרקעין שהופקע. לו היה מדובר בניהול האדמה, אישור על כך. לבעלים המקורי של מקרקעין שהופקע על ידי המדינה לאחר 15.2.1968 לא הייתה הזכות להשבת הרכוש או פיצויים.

11. על פי החוק על החזרת רכוש שהופקע, שלחנו את כל המסמכים הנדרשים למנהלת האחראית באותה התקופה. לפי חוק הרסטיטוציה החדש אנו אמורים להתחיל את הכל מחדש! ראיתי מה המסמכים הנדרשים. אני מעוניין לדעת לגבי תעודות לידה ופטירה, מפני שאני גר בנובי סאד, והרכוש עליו מדובר נמצא בזרנינין, האם תעודות אלו של אבותיי שאינם בחיים יהיו תקפות גם בלי החותמות ההולוגרמיות (תעודות מסוג ישן) שכבר שלחתי למנהלת, או שעלי לבקש כל אלו מחדש עבור הסב, הסבתא, הדוד, האב, האם? זה יהיה מוזר, בלשון המעטה, מפני שהם נלדו ונפטרו, וברשותי תעודות מקוריות המונפקות על ידי המדינות בהן הם נלדו ונפטרו!

תשובה: תעודות הפטירה יכולות להיות ישנות יותר מ-6 חודשים, לתעודות לידה תאריך הוצאת התעודות לא יאוחר מלפני 6 חודשים. לתעודות הלידה ההולוגרמיות תוקף בלתי מוגבל.

12. האם אני זקוק לתעודת אזרחות חדשה וגם לתעודת לידה עבורי? האם משרדי הרישום גובים תשלום על כך?

תשובה: אין צורך בתעודת אזרחות כי פרטים אלו בדרך כלל רשומים בתעודות לידה ופטירה. במידה ונתון זה אינו רשום בתעודות אלו, אתה זקוק לתעודת אזרחות עבורך כהוכחת חובה לגבי מגיש התביעה.

13. אני מבקשת לדעת מהו התהליך של השלמת המסמכים בתביעה שכבר הוגשה?

מדובר בתביעה לפיצויים על מגרש מקרקעין לבניה שהולאם ב – 1958 על פי החוק להלאמת בניינים להשכרה ומגרשי מקרקעין לבניה. כהוכחה לפעולת הלאמה הגשנו החלטה על הלאמת נובי סאד, רובע בזמן ההוא. לאחר מכן קיבלנו גם רשימה של מגרשי מקרקעין המוחרמים, וברשימה גם המגרש שלנו. רשימה זו היא חלק מהחלטה הר"מ, לכן ברצוננו להגישה גם.

תשובה: השלמת המסמכים נעשית ביחידות דואר (כמו התביעה עצמה), ואנו ממליצים לציין לעובדי הדואר אם מדובר בהשלמת המסמכים ולקחת עימכם את האישור שקיבלתם בעת הגשת התביעה.

14. אנא הסברו לי לגבי מסמך חובה "החלטה על טיהור השם" או "הוכחה על הגשת הבקשה לטיהור השם". אני לא מבין על מה מדובר. האם מדובר באדם שקיבל עונש מות בירי ורכושו, שעבורו ישנן מסמכים תקפים, הופקע?

תשובה: הוכחה על הליך טיהור השם שהסתיים, היא הכרחית במקרה של הפקעת הרכוש בשם "ניהול אדמה", שהפקעה זו היא התוצר הישיר מגזר דין על אדם מסוים כאויב המדינה, משת"פ עם הכובשים וכדומה. הוכחה במקרה הר"מ היא החלטת בית המשפט על רהביליטציה של אותו האדם. ובמידה וההליך בבית המשפט אינו הסתיים, ההוכחה היא אישור על התחלת הליך טיהור השם בבית המשפט הגבוה על פי חוק טיהור השם, אותו מגישים לסוכנות לרסטיטוציה. במקרה כזה הסוכנות בהתאם לחוק תפסיק את תהליך ההחלטה לגבי התביעה על השבת הרכוש שהופקע עד להחלטת בית המשפט בנושא טיהור השם.

15. היכן משיגים תעודת מקרקעין או תעודה מטאבו? בהחלטה על הפקעה מצוין מספר המגרש, מגרש המקרקעין שהופקע וכל מה שהפקע. היכן משיגים אישור מדידה מגרשי מקרקעין במידות הישנות והחדשות? במה מדובר, היכן וכיצד משיגים את זה בלהתחשב בעובדה שהרכוש נמצא בסופוט ואנחנו בנובי סאד?

תשובה: משרד לרישום מקרקעין המוסמך במשרד הגיאודטי הארצי, בשטח המחוז בו נמצא הרכוש.

16. סבאתי ואחיה אמורים לתבוע בית שהולאם מדודתם שלא בחיים.

א. היא מגישה את התביעה לחוד ואני מעוניינת לדעת האם יש צורך בהגשת כל תעודת הלידה ומסמכים דומים של כל האחים ואחיות?

ב. הבית לרסטיטוציה נמצא ברחוב שלא נקרא באותו השם, לכן אני תוהה איך ניתן להוכיח שבית בכלל היה שם. היא לקחה מסמך מהארכיון, איך אפשר לזהות איפה?

ג. איזה מסמכים יש להגיש עם התביעה?

תשובה:

א. עבור הבעלים המקורי (האדם ממנו הופקע הרכוש), והוא כבר אינו בחיים, יש צורך להגיש תעודת פטירה. עבור מגיש התביעה תעודת לידה. במידה וסבאתך מגישה את התביעה לחוד, אין צורך במסמכים הקשורים באחים ואחיות.

ב. בקשר לזיהוי הרכוש, משרד רישום מקרקעין המוסמך לכך יכול להנפיק אישור מדידה מגרשי מקרקעין במידות הישנות והחדשות (מאישור זה ניתן לראות האם המגרש היום תואם את המגרש שהוחרם בזמנו).

ג. בקשר למסמכים הנדרשים חוץ מהתעודות הר"מ, יש צורך להגיש גם תעודה מטאבו ותעודת מקרקעין (במידה וחוק הטאבו נכנס לתוקף) עבור המגרשים הרשומים בתעודה מטאבו. ישנו גם צורך בהוכחה על על קשר החוקי בין הבעלים המקורי ומגיש התביעה (תעודת ירושה, תעודות לידה המוכיחות קשר חוקי וכדומה).


שאלות הקשורות ליורשים

1. שאר היורשים החוקיים של הבעלים המקורי לא מעוניינים לממש את זכותם על השבת הרכוש שהולאם, אלא רוצים ומסכימים עם כך שרק אני אממש זכות זו. ברצונם לתת הצהרה על כך ולאשר אותה בבית המשפט המוסמך לכך, כדי שאוכל להגישה יחד עם התביעה.

האם הצהרה מאושרת כזו בה הם מוותרים על זכותם להשבת הרכוש לטובתי, מקובלת על ידי הסוכנות לרסטיטוציה?

תשובה: רישמית, האנשים המתכוונים לוותר על זכותם לטובתך, אמורים כולם להגיש תביעה להשבת הרכוש (כל אחד לוד), ובתהליך מול הסוכנות לרסטיטוציה ישנה אפשרות לקבוע הסכם על דרך חלוקת הרכוש במידה ויהיו תנאים חוקיים להחזרת הרכוש בצורת נכס.

2. אני פונה אליכם עם שאלה לגבי המסמכים שיש להגיש עם התביעה להשבת הרכוש שהופקע או פיצויים (התביעה לרסטיטוציה), מפני שאני מכין את המסמכים להגשת התביעה לרסטיטוציה כצאצא של סבא רבא שלי.

אני מבקש לדעת האם ישנו צורך הכרחי להגיש את צו הירושה של הבעלים המקורי – במקרה שלי סבא רבא שלי? אני שואל זאת מפני שבטופס באתר האינטרנט שלכם צו ירושה מצויין כחובה להגשה. מצד שני, סעיף 42 של חוק להשבת הרכוש שהופקע ופיצויים, רשום כי הקשר החוקי עם הבעלים המקורי ניתן להוכיח על ידי הגשת "תעודת לידה, צו ירושה, תמצית מהרישום של ישויות משפטיות, ז"א הוכחות אחרות מהן ניתן לקבוע באופן חד משמעי את הקשר החוקי של מגיש התביעה עם הבעלים המקורי". מכך נובע כי לא חובה להגיש צו ירושה עם התביעה לרסטיטוציה כהוכחת הקשר, כי ניתן לקבוע זאת גם במסמכי הוכחה אחרים. כמו כן, בסעיף 47 של אותו החוק, רשום כי קובעים את היורשים החוקיים של הבעלים המקורי על סמך צו ירושה במידה וקיים, ובמקרה וצו ירושה לא קיים, יקבעו היורשים רק במידה ומהמסמכים המוגשים ניתן לקבוע את כל היורשים החוקיים. באותו הסיעף רשום אם היורשים יכוונו לבית משפט, במידה ולא תהיה אפשרות לקבוע את חלקת רכושם. מכך נובע שוב כי לא חובה להגיש צו ירושה עם התביעה לרסטיטוציה כהוכחה.

תשובה: במידה ולמגיש יש צו ירושה, יש להגישו. במידה ולא, יש להגיש תעודות פטירה, תעודות לידה והוכחות אחרות המוכיחות את העובדה שמגיש התביעה הוא היורש החוקי של הבעלים המקורי ובמקרה ואי אפשר לקבוע עובדה זו, מגיש התביעה יפונה להליך משפטי לקביעת עודבה זו.

3. כמה תביעות יש להגיש במידה ולאותו בעלים מקורי כמה יורשים?

את התביעה צריכים להגיש כל היורשים, יחד על אותו הטופס או בנפרד. במידה ומגישים את התביעה על טופס אחד, יש לצלם את העמוד בו ממלאים פרטי מגיש התביעה במספר העתקים התואם את מספר היורשים, ולהגיש לאחר המילוי עם התביעה.

4. הרכוש שהופקע היה חלק מצוואה, לאחר מכן הרכוש הופקע, ולכן לא נכנס לצו ירושה. האם זכות להשבת הרכוש היא רק עבור היורשים הרשומים בצוואה, או שלכל היורשים החוקיים הזכות, אף שלא היו רשומים בצוואה?

תשובה: לכל היורשים זכות להשבת הרכוש שהופקע או פיצויים ללא חשיבות לצוואה.

 


 קביעת מועד להגשת התביעה להשבת רכוש שהופקע או קבלת פיצויים
s