ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Naslovna strana » O Agenciji » Organizacija

Organizacija

Šematski prikaz organizacione strukture Agencije za restituciju:

 Organizacija

Narativni prikaz organizacione strukture Agencije za restituciju

Za obavlјanja poslova Agencije za restituciju, u skladu sa zakonom, statutom i ovim pravilnikom, obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje jedinice:
1. Kabinet direktora
2. Centralna jedinica
3. Jedinica za konfesionalnu restituciju
4. Područna jedinica Beograd
5. Područna jedinica Kragujevac
6. Područna jedinica Niš
7. Područna jedinica Novi Sad
8. Jedinica za vraćanje imovine žrtava Holokausta.

Kabinet direktora, Centralna jedinica, Područna jedinica Beograd, Jedinica za konfesionalnu restituciju i Jedinica za vraćanje imovine žrtava Holokausta imaju sedište u Beogradu.

Područne jedinice u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu osnivaju se za teritoriju opština prema propisima kojima se uređuje regionalni razvoj.

U Kabinetu direktora Agencije kao posebnoj unutrašnjoj jedinici, obavlјaju se poslovi koordinacije rada direktora Agencije, zamenika direktora, direktora Jedinice za konfesionalnu restituciju, direktora područnih jedinica, obezbeđivanja dostupnosti javnosti rada Agencije, kao i poslovi protokolarne, organizacione i administrativno-tehničke prirode od značaja za ostvarivanje funkcije direktora Agencije i zamenika direktora Agencije, revizije uspešnosti poslovanja, finansijske revizije i revizije usaglašenosti, identifikovanja i procene rizičnih oblasti, sprovođenja revizorske procedure, uklјučivanja identifikovanja i definisanja predmeta revizije, razvijanja kriterijuma, pregleda i analize dokaza, dokumentovanja procesa i procedura subjekta revizije, izrade godišnjeg plana revizije, sačinjavanja periodičnih i godišnjih izveštaja za realizovane poslove u izveštajnom periodu, koordiniranja sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica i eksternim revizorima.

Kabinetom direktora neposredno rukovodi direktor Agencije za restituciju.

U Centralnoj jedinici obavlјaju se poslovi od zajedničkog interesa za Agenciju, a koji se odnose na: usmeravanje, organizovanje i objedinjavanje rada unutrašnjih jedinica; pripremu programa/plana rada i izveštaja o radu Agencije; izradu opštih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Agencije koja nisu u delokrugu ostalih unutrašnjih jedinica; lјudske resurse; javnost rada; nabavke i javne nabavke; staranje o stredstvima za rad; praćenje rada, analitičku obradu podataka i harmonizaciju prakse u oblasti vraćanja imovine i obeštećenja; izradu analitičkih izveštaja u vezi sa podnetim zahtevima za vraćanje imovine i postupkom vraćanja oduzete imovine i obeštećenja; praćenje sprovođenja analitičkih poslova u Agenciji, izradu izveštaja, analiza i uporednih pregleda o traženoj i vraćenoj imovini; vođenje evidencija; izradu i održavanje informacionih sistema; kurirsku dostavu; prepis i fotokopiranje dokumentacije; prijem, evidentiranje, ekspedovanje i arhiviranje dokumentacije; finansijsko poslovanje; procenu i obeštećenje; i druge srodne poslove.

U Centralnoj jedinici obrazuju se sledeće unutrašnje organizacione jedinice:
1. Sektor za koordinaciju i nadzor
2. Sektor za analitiku
3. Sektor za finansije
4. Sektor za opšte i zajedničke poslove.

U Sektoru za koordinaciju i nadzor obavlјaju se poslovi usmeravanja, organizovanja i objedinjavanja rada unutrašnjih jedinica; praćenja ostvarivanja rezultata rada Područnih jedinica; analitičke obrade podataka i harmonizacije prakse u oblasti vraćanja imovine i obeštećenja; vođenja kvantitativnih podataka i evidencija o vraćenoj imovini; pripreme plana rada, izrade izveštaja, analiza i uporednih pregleda o traženoj i vraćenoj imovini i drugim aspektima rada; praćenja ažurnosti i kvaliteta rada svih jedinica Agencije koje vode postupke i rešavaju predmete; poslovi vezani za transparentnost podataka; poslovi obuke zaposlenih i interne revizije rada i donetih odluka; uspostavlјanja i usklađivanja jedinstvene prakse u postupanju po zahtevima za postupak vraćanja imovine i obeštećenje; ostvarivanja saradnje iz delokruga Sektora sa državnim organima, organizacijama i institucijama; ostvarivanja saradnje iz delokruga Sektora sa organima jedinica lokalnih samouprava; ostvarivanja saradnje sa nadležnim organima i organizacijama Evropske Unije; sačinjavanja izveštaja o izradi i održavanju informacionih sistema; i drugi srodni poslovi.

U Sektoru za koordinaciju i nadzor obrazuju se:

1. Služba za identifikaciju imovine u kojoj se obavlјaju poslovi: prikuplјanja katastarskih i zemlјišnoknjižnih podataka u saradnji sa nadležnim institucijama za postupke vraćanja imovine i identifikacije obeštećenja, provere katastarskih i zemlјišnoknjižnih podataka u podnetim zahtevima i utvrđivanja istovetnosti imovine čije se vraćanje zahtevom traži sa imovinom na terenu i u javnoj evidenciji nepokretnosti, rešavanje problema identifikacije zemlјišta koje je nakon podržavlјenja komasirano, rešavanje problema identifikacije imovine u područjima u kojima je u vreme oduzimanja važio samo popisni katastar, sarađivanja sa sudskim veštacima i aktuarima koji vrše identifikaciju imovine, proveravanja urednosti podnetih predloga u pogledu podataka o oduzetoj imovini i priložene dokumentacije o pravima na njoj, analiziranja stanja evidencija nepokretnosti i prava na nju u vreme oduzimanja i u vreme podnošenja predloga, predlaganje zaklјučaka o dopuni dokumentacije, koordinacija rada Agencije sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim stručnim službama u vezi sa pribavlјanjem podataka o nepokretnosti, koordinacija sa svim područnim jedinicama i Jedinicom za konfesionalnu restituciju.

2. Odelјenje dokumentacije – Pisarnica uu kome se obavlјaju se poslovi: kurirske dostave, fotokopiranja dokumentacije, prijema, evidentiranja, ekspedovanja, stavlјanja u rokovnik i arhiviranja dokumentacije i drugi srodni poslovi, skeniranja u jedinstvenu pisarničku bazu svih dokumenata koja se primaju i ekspeduju u predmetima vraćanja oduzete imovine i obeštećenja.

U Sektoru za analitiku obavlјaju se poslovi: izrade analitičkih izveštaja u vezi sa podnetim zahtevima za vraćanje imovine i postupkom vraćanja oduzete imovine i obeštećenja, praćenja sprovođenja analitičkih poslova u Agenciji, izrade izveštaja, analiza i uporednih pregleda o traženoj i vraćenoj imovini i drugim aspektima rada.

U Sektoru za finansije obavlјaju se poslovi: finansijskog planiranja; finansijske operative, finansijskog poslovanja, analize finansijskog stanja, finansijskog izveštavanja, računovodstvenog poslovanja i izveštavanja, kontrole finansijskog poslovanja, izrade akata direktora Agencije u vezi sa finansijskim poslovanjem i drugi srodni poslovi.

U Sektoru za opšte i zajedničke poslove obavlјaju se poslovi: organizacije sednica upravnog odbora Agencije i izrade odluka upravnog odbora Agencije, izrade nacrta opštih akata Agencije i nacrta ugovora koje zaklјučuje Agencija, izrade akata direktora Agencije u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih, kadrovske evidencije o zaposlenima, zaštite prava i izvršavanja obaveza zaposlenih iz oblasti radnih odnosa, nabavke i javne nabavke, staranja o stredstvima za rad, informatička i tehnička podrška radu Agencije i drugi srodni poslovi.

U Jedinici za konfesionalnu restituciju obavlјaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka i odlučivanje o zahtevima za vraćanje imovine crkvama i verskim zajednicama, pribavlјanje dokaza po službenoj dužnosti u slučaju kad relevantne isprave postoje, ali su podnosiocu zahteva nedostupne, pružanje stručne pomoći crkvama i verskim zajednicama i obveznicima vraćanja imovine, postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i zahtevom za preispitivanje sudske odluke kao i drugi srodni poslovi iz delokruga Jedinice.

U Područnoj jedinici Beograd, sa sedištem u Beogradu, obavlјaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka i odlučivanje o zahtevima za vraćanje imovine i obeštećenje za područje Jedinice; pružanje stručne pomoći podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraćanja imovine; postupanje u vezi sa izjavlјenom žalbom, postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i zahtevom za preispitivanje sudske odluke i druge srodne poslove.

U Područnoj jedinici Kragujevac,, sa sedištem u Kragujevcu, obavlјaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka i odlučivanje o zahtevima za vraćanje imovine i obeštećenje za područje Jedinice, pružanje stručne pomoći podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraćanja imovine, postupanje u vezi sa izjavlјenom žalbom, postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i zahtevom za preispitivanje sudske odluke i druge srodne poslove.

U Područnoj jedinici Niš,, sa sedištem u Nišu, obavlјaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka i odlučivanje o zahtevima za vraćanje imovine i obeštećenje za područje Jedinice, pružanje stručne pomoći podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraćanja imovine, postupanje u vezi sa izjavlјenom žalbom, postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i zahtevom za preispitivanje sudske odluke i druge srodne poslove.

U U Područnoj jedinici Novi Sad, , sa sedištem u Novom Sadu, obavlјaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka i odlučivanje o zahtevima za vraćanje imovine i obeštećenje za područje Jedinice, pružanje stručne pomoći podnosiocima zahteva za restituciju i obveznicima vraćanja imovine, postupanje u vezi sa izjavlјenom žalbom, postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i zahtevom za preispitivanje sudske odluke i druge srodne poslove.

U Jedinici za vraćanje imovine žrtava Holokausta obavlјaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka i odlučivanje o zahtevima za vraćanje imovine oduzete pripadnicima jevrejske zajednice koji nemaju zakonskih naslednika i vraćanje oduzete imovine organizacijama koje su u vreme oduzimanja bile u funkciji jevrejske zajednice, za imovinu koja je oduzeta na teritoriji Republike Srbije za vreme Holokausta, pribavlјanje dokaza po službenoj dužnosti u slučaju kad relevantne isprave postoje, ali su podnosiocu zahteva nedostupne, pružanje stručne pomoći jevrejskim opštinama i obveznicima vraćanja imovine, postupanje u vezi sa pokrenutim upravnim sporom i zahtevom za preispitivanje


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja