Агенција за реституацију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију

Обавештење корисницима реституција којима је правноснажним решењима Агенције за реституцију утврђен износ обештећења

Овим путем обавештавамо подносиоце захтева којима је правноснажним решењима Агенције за реституцију утврђен износ обештећање да у линку испод овог обавештења могу наћи детаљно упутство о начину остваривања права на исплату обештећења за одузету имовину. На другом линку подносиоци могу преузети О Б Р А З А Ц за доставу рачуна за потребе исплате обештећења. Такође на трећем линку се налази закључак Владе Републике Србије којим је одређен коефицијент обештећења.

 Преузмите документ Преузми текст обавештења

 Преузмите документ Преузмите образац

 Преузмите документ Закључак о коефицијенту

 

На основу члана 53. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 108/2013,  142/2014, 88/2015-одлука УС РС и 95/2018), а у вези Закључка Владе РС 05 број 361-9195/2020 од 19.11.2020. године, Агенција за реституцију објављује:

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
o промени седишта Агенције за реституцију

Обавештавају се подносиоци захтева, пуномоћници, вештаци, државни органи и организације, покрајински органи и органи локалне самоуправе и сви други учесници у поступцима који се воде пред Агенцијом, да се ново седиште Агенције за реституцију налази у пословном простору у Београду, ул. Коларчева бр. 7.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо сва заинтересована лица, да у складу са одредбама члана 21. став 3. Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника, ако се преживели законски наследник бившег власника чија је имовина правноснажно враћена јеврејској општини у складу са одредбама овог закона, обрати јеврејској општини са захтевом за пренос права својине на предметној имовини, јеврејска општина је дужна да, након што се утврди својство законског наследника бившег власника, пренесе преживелом законском наследнику у својину враћену непокретност у складу са уделом који му припада у складу са одредбама закона којим се уређује наслеђивање.

У складу са ставом 4. истог члана Закона Јеврејска општина је дужна да обавезу из става 3. овог члана изврши у року од месец дана од дана пријема захтева законског наследника бившег власника из става 3. овог члана, а законски наследник бившег власника ово своје право може остварити и судским путем.

У прилогу овог обавештење се налази линк ка табеларном приказу враћене имовине по бившим власницима која поред осталог садржи податке: о бившим власницима, враћеној имовини, процењеној вредности те имовине (тамо где је процена урађена) и информацију о бившим власницима, пронађену након извршене претраге доступних база података о жртавама Холокауста и преживелим лицима.

Табеларни приказ ће се редовно ажурирати у складу са донетим решењима Агенције за реституцију којима се враћа имовина регистрованим Јеврејским општинама.

 Преузмите документ Подаци о бившим власницима имовине враћене регистрованим Јеврејским општинама

Лице надлежно за информације:

Саветник за поступак враћања
имовине жртава Холокауста

Полина Бабић, polina.babic@restitucija.gov.rs,
тел.+381 62 88 44 768

 

ПРАВИЛА
понашања запослених и странака у Агенцији за реституцију до
проглашења престанка епидемије изазване вирусом COVID - 19

 Преузмите документ   Преузмите документ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Агенција за реституцију обавештава подносиоце захтева, пуномоћнике, вештаке, државне органе и оганизације, покрајинске органе и органе локалне самоуправе, и све друге учеснике у поступцима који се воде пред Агенцијом да се од дана укидања ванредног стања на територији Републике Србије, одн. од 6 маја 2020. године, све допуне, поднесци, дописи, захтеви, жалбе, налази и мишљења вештака и сл. предају искључиво путем поште, или непосредно преко писарнице подручних јединица Агенције у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Приликом непосредне предаје документације преко писарнице, све странке, њихови пуномоћници и други учесници у поступку су дужни да се придржавају свих мера заштите у складу са „Инструкцијом о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања“ Генералног секретаријата Владе Србије,од 06.05.2020. године. Ове мере нарочито подразумевају ношење заштитне опреме (рукавице и маске) приликом предаје поднесака, у супротном странкама неће бити омогућен улазак у службене просторије Агенције
Такође, све консултације са саветницима ће се одржавати искључиво путем телефона, електронске поште и писаних обавештења.

 

КОМАСИРАНО ЗЕМЉИШТЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА ВРАЋАЊЕ ПРЕМА УРЕДБИ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ

Подаци о катастарским парцелама у државној својини које је сачинила Управа за пољопривредно земљиште у складу са чл. 3 ст. 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине („Сл. гласник РС“, бр. 29/18)

 АП Војводина

 Централна Србија и Београд

 


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја