ОБАВЕШТЕЊЕ
странкама у чију корист су досуђени трошкови поступка на терет
Агенције за реституцију

У циљу уредног плаћања трошкова поступка вођеног пред Управним судом или Врховним касационим судом, потребно је да странке у чију корист су трошкови досуђени на терет Агенције за реституцију, односно њихови пуномоћници поднесу Агенцији за реституцију захтев за исплату трошкова, са позивом на број предмета који се води по њиховом захтеву за враћање одузете имовине, односно обештећење.

Захтев за исплату трошкова поступка, са приложеном фотокопијом судске одлуке, подноси се у писаној форми уз навођење ближих инструкција за плаћање.

Уколико се плаћање врши на рачун пуномоћника, уз захтев за исплату трошкова, потребно је приложити и уредно пуномоћје за пријем ових средстава.

 

ВЕСТИ

12.12.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 8.12.2017. године (без конфесионалне реституције).....

 

12.12.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 8.12.2017. године (без конфесионалне реституције).....

 

05.12.2017. – Држава је определила две милијарде за обвезнице наследницима, а вредност одузете имовине је седам пута већа

Вредност одузете имовине која старим власницима неће бити враћена у натуралном облику, већ као новчано обештећене износи 13,68 милијарди евра, каже за "Блиц"...

 

4.12.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 1.12.2017. године (без конфесионалне реституције).....

 

4.12.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 1.12.2017. године (без конфесионалне реституције).....

 

 


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја