ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Naslovna strana > Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

I. KAKO DO ODUZETE IMOVINE U NEKOLIKO KORAKA ?

1. Ko ima pravo na vraćanje oduzete imovine odnosno obeštećenje?

Odgovor: Fizičko domaće i strano lice, zadužbine i neka pravna lica koja su svoju nekadašnju imovinu vratila na osnovu teretnog posla.

2. Gde se predaje zahtev?

Odgovor: U nekoj od pošta koja ima posebno otvoren šalter za prijem zahteva za restituciju (spisak pošta nadležnih za restituciju objavljen na sajtu Agencije i Pošte) koja upućuje dalje nadležnoj Područnoj jedinici Agencije prema prebivalištu ranijeg vlasnika u momentu oduzimanja imovine (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac).

3. U kom roku?

Odgovor: 2 godine od dana objavljivanja na web sajtu Ministarstva nadležnog za poslove finansija.

4. Kako se podnosi zahtev za vraćanje oduzete imovine?

Odgovor: Na propisanom obrascu objavljenom na sajtu agencije i pošte ili preuzimanjem obrasca u pošti ili Agenciji za restituciju, koji sadrži obavezne podatke i obavezne dokaze ( označene zvezdicom na obrascu ).

4. 1. POPUNITI OBRAZAC ZVIO UKOLIKO SU SVI PODACI POZNATI

Obrazac ZVIO se pribavlja u pošti ili skida sa sajta Agencije za restituciju ili sa sajta pošte i isti sadrži obavezne podatke označene zvezdicama i obavezne dokaze koji se prilažu uz zahtev (s tim što na strani 2. u rubrici II. PODACI O ODUZETOJ IMOVINI nije greškom stavljena zvezdica, ali je obavezno popunjavanje svih rubrika i to: vrsta i naziv oduzete imovine; lokacija; izgled i stanje imovine ukoliko nam je to stanje poznato i na strani 4. u rubrici III. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA tačka 3. PRAVNA VEZA SA BIVŠIM VLASNIKOM, takođe nije greškom stavljena zvezdica, ali je obavezno popunjavanje navedene rubrike koja se odnosi na status koji ima podnosilac zahteva u odnosu na bivšeg vlasnika).

4.2. PRIBAVITI DOKAZE O VLASNICIMA ODUZETE IMOVINE ILI ZAKONSKIM NASLEDNICIMA


Za bivšeg vlasnika – fizičko lice:

 • Ukoliko je živ izvod iz matične knjige rođenih, (MKR ne stariji od 6 meseci – ukoliko je izvod snabdeven hologramom isti ima trajnu važnost).
 • Ukoliko je umro izvod iz matične knjige umrlih (MKU bez obzira na datum izdavanja)
 • Izvod iz matične knjige državljana, ukoliko državljanstvo nije upisano u izvod iz matične knjige rođenih ili umrlih i drugi dokazi kojima se utvrđuju traženi podaci
 • Odluka o rehabilitaciji ili dokaz o podnetom zahtevu za rehabilitaciju za slučaj konfiskovane imovine.


Za bivšeg vlasnika - zadužbinu

Izvod iz registra u koji je zadužbina bila upisana.


Za podnosioca zahteva – fizičko lice

 • Izvod iz matične knjige rođenih (MKR ne starije od 6 meseci ukoliko izvod nije snabdeven hologramom), Izvod iz matične knjige venčanih (MKV), ukoliko je lice udato- promenilo prezime, izvod iz matične knjige umrlih (MKU) bez obzira na datum izdavanja za umrle pravne prethodnike kao dokaz o pravnoj vezi podnosioca zahteva sa ranijim vlasnikom)
 • punomoćje za zastupanje (overeno ako ga zastupa lice koje nije advokat);po ZUP-u punomoćnik stranke ne mora biti advokat.
 • punomoćje za prijem pismena, ako je podnosilac bez prebivališta u Republici Srbiji i ukoliko već nema punomoćnika,
 • ostavinsko rešenje ako postoje (kojima se dokazuje pravna veza za sva lica između podnosioca zahteva i bivšeg vlasnika) ili izvod iz matične knjige rođenih (MKR), matične knjige umrlih za pravne prethodnike podnosioca zahteva ukoliko su pravni prethodnici umrli i druge dokaze kojima se dokazuje pravna veza podnosioca zahteva sa ranijim vlasnikom oduzete imovine.

MESTO PRIBAVLJANJA GORE NAVEDENIH DOKAZA – (MKU, MKR, MKV, idr. dokumentacije) NADLEŽNA MATIČNA SLUŽBA OPŠTINE I SLUŽBA OVERE.

MESTO PRIBAVLJANJA OSTAVINSKOG REŠENJA – NADLEŽNI OPŠTINSKI ili OSNOVNI SUD.


Za podnosioca zahteva – stranog državljanina

 • punomoćje za prijem pismena ako zahtev podnosi strani državljanin, a nema punomoćnika (overeno ako ga zastupa lice koje nije advokat),
 • overeno punomoćje za zastupanje (ako stranku zastupa punomoćnik koji nije advokat);
 • potvrda nadležnog organa strane države da nije obeštećen i bez postojanja međunarodnog ugovora.

Overa isprava izdatih od strane nadležnih organa strane države:

a) pristupanje tzv. punoj legalizaciji isprava koji se sastoji iz overe isprave nadležnog organa strane države - najčešće Ministarstva pravde, zatim iz tzv. „nadovere“ od strane našeg konzulata u stranoj državi (kojim se potvrđuje da je isprava izdata od nadležnog organa snabdevena pečatom drugog za to nadležnog organa koji potvrđuje njenu verodostojnost) i najzad iz prevoda same isprave na srpski jezik koji se predaje uz zahtev podnosioca – stranog državljanina.
Slučaj pune legalizacije isprave odnosi se na strane zemlje koje nisu potpisnice Haške konvenicje niti imaju bilateralne ugovore sa Republikom Srbijom o oslobađanju od legalizacije);

b) potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava koja predviđa stavljanje pečata tzv. „apostill“ uz kasniji prevod samog dokumenta na srpski jezik (u SAD –Kancelarija državnog sekretara u Saveznim državama);

c) postojanje bilateralnih ugovora o oslobađanju bilo kakve overe isprava koje izdaju nadležni organi dveju država (jednaka važnost isprava nadležnih organa izdatih u stranoj državi kao i isprava nadležnih organa u domaćoj državi na primer: BiH, Austrija, Češka, Slovačka idr.).

Specifičnost postupanja u pribavljanju izvoda iz matičnih knjiga za slučaj postojanja tzv. međunarodnog obrasca saglasno konvenciji o izdavanju izvoda iz matične knjige na više jezika, odnosno saglasno Pariskoj konvenciji iz 1956. godine o izdavanju pojedinih izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu (dovoljno dostavljanje izvoda iz matične knjige sa pečatom organa koji ga je izdao).


Za podnosioca zahteva – zadužbinu

 • Izvod iz registra zadužbine (podaci upisani u registar su javni i dostupni na sajtu APR-a. Videti član 30. Zakona o zadužbinama)
 • Punomoćje za zastupanje (ukoliko ima punomoćnika)
 • Dokaz o pravnom sledbeništvu i drugi dokazi

 

4.3. PRIBAVITI AKT O PODRŽAVLJENJU ZA ODUZETU IMOVINU (rešenje o nacionalizaciji, konfiskaciji, odluku o oduzimanju i dr.)

Mesto pribavljanja akta o podržavljenju:

 1. istorijski arhiv;
 2. imovinsko - pravna služba opštine na čijoj teritoriji se nalazi oduzeta nepokretnost,
 3. zemljišno – knjižni sud osnovnog suda,
 4. nadležna služba za katastar nepokretnosti,

 

4.4. PRIBAVITI IZVOD IZ REGISTRA NEPOKRETNOSTI (najnoviji list nepokretnosti, izvod iz ZKUL-a, posedovni list i dr.), kopiju plana kat. parcele ukoliko se na istoj nalaze objekti (nadležna služba za katastar nepokretnosti), Uverenje o identifikaciji parcela starog i novog premera (nadležna služba za katastar nepokretnosti)

Mesto pribavljanja akata - nadležna služba za katastar nepokretnosti

 

5. Overa dokumenata - fotokopija - u opštini ili u sudu na šalteru za overe.

6. Proveriti tačnost unetih podataka na osnovu prikupljene dokumentacije u obrascu ZVIO

7. Zakazati termin za podnošenje zahteva u pošti na tel. 011/ 3607- 505.

8. Dobijanje potvrde da je zahtev podnet sa brojem predmeta i mogućnošću daljeg praćenja rada područne jedinice Agencije za restituciju kojoj je zahtev prosleđen

U međuvremenu prikupljanje dokumentacije koja može biti od značaja za rešavanje po zahtevu (okončanje postupka rehabilitacije za konfiskovanu imovinu, legalizacije objekata ukoliko je oduzeti objekat dograđivan, nadziđivan, pribavljanje izvoda iz registra nepokretnosti - najnoviji list nepokretnosti, izvod iz ZKUL-a, posedovni list, Uverenje o identifikaciji parcela starog i novog premera i drugih dokaza čije prilaganje nije obavezno uz podnošenje zahteva)

 

OPŠTA PRAVILA ZA SLUČAJ VIŠE BIVŠIH VLASNIKA, VIŠE IMOVINA, VIŠE NASLEDNIKA:

Pravilo br. 1 glasi: koliko bivših vlasnika toliko podnetih zahteva

Pravilo br. 2 glasi: koliko zakonskih naslednika toliko zahteva, a može i jedan od njih da podnese zahtev u ime svih njih, ali mora imati za to punomoćje ostalih zakonskih naslednika, takođe, svako od naslednika može podneti pojedinačno zahtev uz popunjavanje svih obaveznih podataka iz obrasca ZVIO i dostavljanje svih obaveznih dokaza u skladu sa Zakonom.

Pravilo br. 3 glasi: ako ima više imovina jednog vlasnika može se podneti jedan zahtev od strane jednog podnosioca s tim da se na strani 2. obrasca koja se odnosi na II. PODACI O ODUZETOJ IMOVINI navedu svi podaci vezani za sve oduzete imovine koji su obavezni i prilože dokazi za svaku od njih koji su obavezni uz zahtev , a kasnije i oni koji su obavezni ali se mogu dostaviti i naknadno, a ako ima više podnosioca primenjuje se pravilo br. 2.

 

PRIBAVLJANJE DOKAZA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ex officio) OD STRANE AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

postojanje reciprociteta sa stranom državom i međunarodnog ugovora ukoliko je podnosilac zahteva strani državljanin

 

 Preuzmite dokument KAKO POPUNITI OBRAZAC ZVIO - PRIMER

 

II. Pitanja vezana za POPUNJAVANJE PODATAKA NA OBRASCU ZVIO

1. Obzirom da za neke podatke u predviđenom i uokvirenom polju za unos podataka nema dovoljno mesta, da li je dozvoljeno da se podaci upisuju i u polju koje se nalazi ispod polja određenog i uokvirnog za unos konkretnih podataka?

Odgovor: Dozvoljeno je da napišete na posebnom čistom listu papira sa napomenom uz koji traženi podatak dostavljate te pridodate informacije, ili ukoliko obrazac popunjavate na kompjuteru možete povećati kolone kod imovine, pravne veze i dr., a takođe možete za slučaj ukoliko zahtev podnosi više podnosioca stranu 3. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA iskopirati u onoliko primeraka koliko ima podnosioca (koji potražuju istu imovinu - ranijeg vlasnika).

2. Da li je dozvoljeno pomenuti zahtev, preuzet sa sajta Agencije za restituciju, popunjavati u elektronskoj formi, obzirom da pri tome dolazi do automatske promene veličine uokvirenog polja predviđenog za unos podataka?

Odgovor: Da, naravno.

3. Na drugoj strani, gde se unose podaci o oduzetoj imovini, u rubrici ’’lokacija’’ da li treba, obzirom da su menjani nazivi uluca i brojeva, unositi ulicu i broj u vreme oduzimanja ili sadašnji naziv ulice i sadašnji broj?

Odgovor: Ukoliko istima raspolažete, bilo bi poželjno.

4. Na trećoj strani, gde se unose podaci o pravu svojine i aktima o podržavljenju imovine, šta treba upisati u rubriku u koju treba da se unesu podaci o pravu svojine na oduzetoj imovini, obzirom da je vlasnik oduzete imovine zidao kuću i poslovni prostor u njoj u sopstvenoj režiji i sopstvenim sredstvima? Da li je dovoljan dokaz o pravu svojine izreka u rešenju o nacionalizaciji, da se nacionalizuje imovina bivšeg vlasnika i navodi adresa i broj katastarske parcele i katastarske opštine?

Odgovor: Da, dovoljno je. Međutim, ukoliko posedujete stari kupoprodajni ugovor, stari izvod iz ZKUL –a ili knjige tapije u vašem interesu je da ta dokumenta priložite uz zahtev.

5. Na četvrtoj strani, u polju predviđenom za unos podataka o zadužbinama (tačka 2 sa podtačkama 1, 2 i 3) nalazi se i tačka 3. - Pravna veza sa bivšim vlasnikom. Da li polje gde je tačka 3 - ’’Pravna veza sa bivšim vlasnikom’’ važi samo za zahteve vezane za zadužbine ili i za fizička lica iz tačke 1. na prethodnoj strani?

Odgovor: Pravna veza sa bivšim vlasnikom važi pre svega za fizička lica, a i za zadužbine ukoliko su zadužbine podnosioci zahteva za restituciju.

Naime, morate dostaviti rešenje o nasleđivanju na nekoj drugoj imovini, iza pok. vlasnika koja nije bila predmet oduzimanja, kako bi dokazali ko su zakonski naslednici iza pokojnika tj. bivšeg vlasnika, kako bi svi oni bili uključeni u postupak vraćanja, ukoliko takvo rešenje postoji. Ukoliko nemate rešenje o nasleđivanju dostavićete druge dokaze koji ukazuju na vašu pravnu vezu sa bivšim vlasnikom (umrlice vaših pravnih prethodnika ukoliko su umrli, izvode iz mat. knjige rođenih vaših pravnih prethodnika ukoliko su živi, vaše izvode iz MKR i sl.).

6. U obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, potrebno je u Podacima o bivšem vlasniku navesti prebivalište, odnosno boravište u vreme oduzimanja imovine. Ukoliko je u odluci o konfiskaciji imovine navedeno boravište bivšeg vlasnika, da li je dovoljno to uneti u obrascu, ili je potreban neki drugi dokument kao dokaz?

Odgovor: Dovoljno je prepisati podatak iz odluke.

7. U izvodu iz Matične knjige umrlih navedeno je državljanstvo bivšeg vlasnika. Da li je dovoljno to uneti u obrascu, ili je potreban neki drugi dokument kao dokaz?

Odgovor: Dovoljno je prepisati podatak iz izvoda iz Matične knjige umrlih.

8. Pri unošenju podataka o oduzetoj nepokretnosti potrebno je navesti vrstu i naziv oduzete imovine. Ako je u pitanju kuća, da li se odvojeno navodi zemljište na kome je kuća sagrađena, i odvojeno sama kuća?

Odgovor: Može zajedno, napr. “ kuća i plac na kat. parceli …“

9. Obrazac predviđa unošenje podataka o pravu svojine bivšeg vlasnika na oduzetoj imovini. Ukoliko je u Listu o posedu naveden ugovor o kupovini kuće (datum, cena, kupac-bivši vlasnik), pa ista kuća navedena i u aktu o podržavljenju, da li dovoljno navesti te podatke u obrascu, ukoliko naslednik ne poseduje sam ugovor o kupovini? (Kuća naravno nije ni mogla biti oduzeta, ako nije bila u svojini bivšeg vlasnika!).

Odgovor: Navesti samo ugovor o kupoprodaji

 

III. Pitanja vezana za PODNOSIOCA ZAHTEVA

1. Zanima me da li zemlja dodeljena solunskim dobrovoljcima predmet restitucije: Da li su obveznice predmet restitucije?

Odgovor: Ako je zemlja oduzeta nakon 1945 i ako imate dokaz /Odluka, Rešenje itd.../ imate pravo da podnesete zahtev. Solunci su dobijali zemlju odlukom kralja kao zaslugu za učešće u I svetskom ratu, ta zemlja je kasnije oduzeta bez obzira da li su solunski dobrovoljci kao takvi upisani sa pravom svojine na tako dodeljenoj im zemlji odnosno da li su ikada “ušli u posed” i stvarno obrađivali tu zemlju, tako da ukoliko postoji odluka o dodeli, a kasnije pravni sled sa odlukom o oduzimanju odnosno podržavljenju tako dodeljene imovine solunskim dobrovoljcima, a na osnovu propisa iz čl. 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju smatramo da bi to zemljište moglo biti predmet restitucije. Svakako podnesite zahtev sa raspoloživim dokazima. Obveznice nisu predmet restitucije.

2. Da li je prilikom podnošenja zajedničkog zahteva za više naslednika, osim njihovih krštenica, potrebno dupliranje dokumenata o imovini i o bivšem vlasniku?

Odgovor: Zahtev podnose svi naslednici, mogu zajedno na jednom obrascu, a mogu i pojedinačno. Ukoliko se podnosi na jednom zahtevu potrebno je iskopirati stranu o podnosiocima zahteva u onoliko primeraka koliko ima naslednika, tako popunjenu stranu obrasca prilažete uz zahtev. U tom slučaju nije potrebno dupliranje dokumenata o imovini i o bivšem vlasniku. Takođe je potrebno i stranu 5. obrasca ZVIO iskopirati u onolikom broju primeraka koliko ima podnosioca zahteva, jer svi podnosioci moraju da se svojeručno potpišu, osim u slučaju kada su na osnovu overenog punomoćja datog od svih, ovlastili samo jednog od njih za podnošenje zahteva u njihovo ime.

3. Mojoj baki je oduzeto imanje u Sremskim Karlovcima kao pripadniku Mađarske zajednice i pošto ja podnosim zahtev za povraćaj istog, zanima me ko izdaje uverenje o tome da ona nije učestvovala u zločinačkim poduhvatima tokom rata. Kome da se obratim, jer na vašem sajtu nema takvog uputstva.

Odgovor: Nije potrebno dostaviti dokaz da nije učesnik rata.

4. Prilikom prijavljivanja oduzete imovine 2006. g, podnosilac je bila moja majka Ljiljana Šumenković, koja je u međuvremenu umrla. Da li mogu ja, njen sin, Aleksandar Šumenković da preuzmem dokumentaciju?

Odgovor: Možete kod tada nadležne Direkcije za imovinu koja je primala zahteve za evidentiranje oduzete imovine, sa sedištem u Beogradu, ul. Gračanička broj 8, telefon: 3346-317.

5. Imovina je oduzeta mom dedi Đurić Radosavu, nacionalizacijom najamnih zgrada i gradskog građevinskog zemljišta 1959. g. Pretpostavljam da je potvrda o rehabilitaciji potrebna samo kada se radi o konfiskaciji imovine. Moj deda, rođen 1883, u prvom svetskom ratu bio je pripadnik srpske vojske, sa kojom je prešao preko Albanije, i bio na Solunskom frontu. Kada je drugi svetski rat počeo 1941, imao je 58 godina, i u njemu nije ni na koji način učestvovao.

Odgovor: Tačno. Dokaz o završenom postupku rehabilitacije jeste pravnosnažna sudska odluka o rehabilitaciji osuđenog lica, a ukoliko postupak nije pravnosnažno završen dokaz za Agenciju za restituciju je potvrda o pokrenutom postupku rehabilitacije, u kom slučaju će Agencija u skladu sa Zakonom prekinuti postupak po zahtevu za vraćanje oduzete imovine po pravnom naslovu konfiskacije imovine,do pravnosnažnog okončanja postupka rehabilitacije.

6. Molim Vas da mi odgovorite na pitanje: Da li je potrebna rehabilitacija za lice kome je konfiskovana imovina presudom Vojnog suda pre 9. marta 1945.g., a ista podržavljena sudskom odlukom Sreskog suda od 1946.g.

Odgovor: Da, potrebno je da u Višem sudu pokrenete postupak rehabilitacije i da uz zahtev podnesete potvrdu da ste pokrenuli postupak.

 

IV. Pitanja vezana za IMOVINU I POTREBNU DOKUMENTACIJU

1. Da li je kada se radi o nacionalizaciji najamnih zgrada (poslovnog prostora površine 25m2) i gradskog građevinskog zemljišta, potrebno priložiti i kopiju plana?

Odgovor: Nije potrebno, ali ukoliko raspolažete dokumentom - kopijom plana kat. parcele na kojoj se nalaze nacionalizovani objekti, naročito u slučaju kada ima više nacionalizovanih objekata na parceli, u vašem interesu je da isti priložite uz zahtev ili u toku postupka.

2. Da li je, sem izvoda iz matične knjige umrlih za mog dedu kome je oduzeta imovina, za moju majku, koja je preminula 2007, sem izvoda iz matične knjige umrlih, potreban i njen izvod iz matične knjige rođenih?

Odgovor: Da, radi dokazivanja činjenica i to: 1. pravne veze sa bivšim vlasnikom ukoliko ne postoji rešenje o nasleđivanju za vašu majku iza pokojnog vam dede, jer se iz izvoda iz mat. knjige rođenih (MKR) vidi da je ona ćerka bivšeg vlasnika, a ako postoji ostavinsko rešenje u kome je ona označena kao zakonski naslednik na nekoj drugoj imovini iza pokojnog joj oca – inače vašeg dede, nije potreban izvod iz MKR za nju; 2. državljanstva jer se uvidom u izvod iz MKR može utvrditi postojanje činjenice državljanstva ukoliko je ta činjenica upisana u izvod.

3. Poslovni prostor u zgradi i gradsko građevinsko zemljište, predmet zahteva za restitucijom, i danas postoje u istom neizmenjenom obliku kao kada su nacionalizovani 1959. Da li je u našem slučaju potrebno rešenje o identifikaciji parcele starog i novog premera?

Odgovor: Uverenje o identifikaciji kat. parcele starog i novog premera potvrđuje da se radi o istoj imovini (u vreme nacionalizacije i danas), ali se takođe na osnovu uverenja o identifikaciji u kome je naznačen novi premer, pribavlja izvod iz registra nepokretnosti kod nadležne Službe za katastar nepokretnosti pri RGZ- u, a radi utvrđivanja činjenice - današnjeg svojinskog režima imovine i obveznika vraćanja oduzete imovine (ukoliko je nepokretnost u državnoj svojini može biti predmet naturalne restitucije u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju) i za tu uslugu ne plaćate naknadu.

4. Mom ocu je oduzeto poljoprivredno zemljište 1954. godine u mestu Jaša Tomić opština Sečanj. Ova imovina mi je vraćena 1991. godine. Zanima me da li imam pravo na obeštećenje za period 1954. do 1991. godine kada je poljoprivredno zemljište koristilo Poljoprivredno dobro u mestu Jaša Tomić.

Odgovor: Nemate pravo na obeštećenje za tzv. izgubljenu dobit.

5. Sva potrebna dokumenta sam spremio za slanje osim jednog. Deda Dragisav Pantić kome je oduzimano poljoprivredno zemljište (PZF 1953) nema nasledno rešenje od svog oca. U svim papirima, rešenjima itd. stoji da se imovina oduzima dedi Dragisavu Pantić. Da li ovo može biti problem, odnosno moram li imati rešenje kako je on stekao imovinu koja se oduzimala?

Odgovor: Zakon o PZF-u nije u članu 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, te stoga ne biste imali pravo na podnošenje zahteva.

6. Da li se zahteva prilaganje lista nepokretnosti prilikom podnošenja zahteva za vraćanje imovine ako je bila izvršena komasacija zemlje (dobijeno je uverenje o komasaciji)?

Odgovor: Nije potrebno dostavljati list nepokretnosi, za zemljište koje je učestvovalo u postupku komasacije.

7. Za oduzeto poljoprivredno i šumsko zemljište i šume potrebni su podaci geodetske uprave nadležne opštine. Da li uprave treba da naplaćuju te podatke bivšim vlasnicima i njihovim naslednicima?

Odgovor: Katastar izdaje Uverenje o identifikaciji oduzetih parcela i ova usluga je besplatna.

8. Da li država i korisnici oduzetog zemljišta prilikom vraćanja bivšim vlasnicima i njihovim naslednicima treba zemljište da vraća uz prisustvo geometra i merenje zemljišta i ko to plaća? U javnosti postoji nedoumica povodom ovih pitanja, pa je potrebno razjasniti je, kako građanima, tako i geodetskim upravama.

Odgovor: U rešenju kojim se vraća zemljište u naturalnom obliku ranijem vlasniku, pitanje uvođenja u posed regulisano je nalogom korisniku zemljišta da isto preda u državinu ranijem sopstveniku.

9. Javljam se iz Sombora. U februaru sam spremio svu dokumentaciju za podnošenje zahteva za restituciju osim onog iz KATASTRA. Kod njih sam pre tri nedelje predao zahtev za identifikaciju starog i novog premera kat. parcela. Odgovorili su da će biti gotovo za dve nedelje. Proverio sam da li je izveštaj gotov i rečeno mi da čekaju Uputstvo za postupanje od Agencije za restituciju. Možete li mi dati neke informacije kada će se to desiti pošto je to trebalo da bude urađeno pre 1. marta 2012. godine ?

Odgovor: Agencija za restituciju nije nadležna da daje bilo kakva uputstva službama za katastar nepokretnosti, pa ni Službi u Somboru. Ukoliko Vam u zakonom propisanom roku ne bude izdato traženo uverenje, možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu.

10. U postupku prikupljanja dokumentacije za restituciju oduzetog građevinskog zemljišta na osnovu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Sl. list FNRJ" br. 52/58), kao jedini pravni sledbenik mojih pokojnih roditelja obratio sam se pismeno Republičkom geodetskom zavodu u Zrenjaninu sa zahtevom da mi izdaju podatke o oduzetoj imovini pre i nakon oduzimanja. Uz pismeni zahtev sam priložio i foto-kopiju orginalnog Rešenja o izuzimanju iz poseda (priloženo skenirano rešenje) i Rešenje o plaćanju naknade (priloženo skenirano rešenje) iz koga se vidi da je plaćena naknada samo za dugogodišnje zasade. Nakon uvida u podneti zahtev i priložena rešenja, direktorica RGZ Zrenjanin je odbila da mi izda traženu dokumentaciju uz obrazloženje da se radi o eksproprisanom zemljištu i da isto ne podleže restituciji. Ukoliko ste u mogućnosti, molim Vas za Vaše mišljenje o stavu RGZ Zrenjanin.

Odgovor: Imate pravo na restituciju. Iz RGZ-a izvadite uverenje o identifikaciji oduzetih parcela. Ukoliko je bila komasacija onda potvrdu da je bila komasacija. Za zemljište koje je eksproprisano nakon 15.02.1968. godine, bivši vlasnik nema pravo na vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.

11. Zakonom o povraćaju imovine poslali smo potrebna dokumenta ondašnjoj direkciji i dobili smo potvrdu da je sve u redu! Po novom zakonu o restituciji, vratili su nam dokumentaciju i sada bi trebalo krenuti sve od početka!
Video sam šta mi sve treba, samo me interesuje, s obzirom da sam ja iz Novog Sada a radi se o imovini u Mladenovcu, da li će vredeti izvodi iz MKR i MKU za pokojnike koje nasleđum bez holograma/stari-overeni/koje sam slao bivšoj direkciji ili sve to treba sad da tražim sa hologramom i to za dedu, babu, strica, oca, majku, što bi bilo blago rečeno neobično pošto su ljudi rođeni i umrli za šta posedujem originale izdate od država u kojima su se rađali i umirali!

Odgovor: Izvodi iz MKU može biti stariji od 6 meseci a izvod iz MKR za podnosioce ne može biti stariji od 6 meseci. Izvod iz MKR koji je snabdeven hologramom ima trajnu važnost.

12. Da li mi treba i novo državljanstvo i izvod iz MKR za sebe i da li to matičarske službe naplaćuju?

Odgovor: Državljanstvo Vam ne treba jer se podaci nalaze u izvodu MKU i MKR, ukoliko je činjenica državljanstva upisana u izvod, ali ukoliko nije upisano državljanstvo, potrebno vam je uverenje o državljanstvu za vas kao obavezan dokaz za podnosioca zahteva.

13. Molim Vas da mi odgovorite koji je postupak za dopunu dokumentacije već predatog zahteva?

Naime radi se o zahtevu za obeštećenje za nacionalizovano građevinsko zemljište po Zakonu o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 58. god. Kao dokaz o aktu podržavljenja predato je Rešenje za celu tadašnju opštinu Novi Sad. Naknadno smo dobili i spisak oduzetih parcela u kome se navodi i naša parcela, a koji spisak je sastavni deo pomenutog Rešenja, pa bi i njega priložili.

Odgovor: Dopunu dokumentacije možete priložiti preko šaltera pošte (kao i zahtev koji ste predali), uz savet da radnicima pošte napomenete da se radi o dopuni i ponesete potvrdu koju ste dobili prilikom podnošenja zahteva.

14. Molim Vas samo objasnite pojam obaveznog dokumenta Odluka o rehabilitaciji ili dokaz o podnetom zahtevu? Ne razumem da li to treba o čemu se radi, jer se radi o čoveku koji je streljan i oduzeta mu je imovina za koje postoje validni papiri/originalni?

Odgovor: Dokaz o završenom postupku rehabilitacije je potreban za slučaj izvršene KONFISKACIJE IMOVINE, koja je predstavljala pravnu posledicu osude fizičkog lica kao državljenog neprijatelja, saradnika okupatora isl.. Dokaz za navedeni slučaj jeste pravnosnažna sudska odluka o rehabilitaciji osuđenog lica, a ukoliko postupak nije pravnosnažno završen dokaz predstavlja potvrda o pokrenutom postupku za rehabilitaciju osuđenog lica prema Zakonu o rehabilitaciji osuđenih lica kod nadležnog Višeg suda koji se dostavlja Agenciju za restituciju, u kom slučaju će Agencija u skladu sa Zakonom, prekinuti postupak po zahtevu za vraćanje oduzete imovine po pravnom osnovu konfiskacije imovine do pravnosnažnog okončanja postupka rehabilitacije.

15. Gde se pribavlja Izvod iz registra nepokretnosti ili izvod iz zemljišne knjige? u rešenju o oduzimanju postoji broj parcele, KO oduzeta zemlja i sve šta je oduzeto/? Gde se pribavlja Uverenje RGZ o identifikaciji starog i novog premera? O čemu se radi i gde se i kako to nabavlja s obzirom da se radi o imovini iz Sopota a mi smo iz Novog Sada?

Odgovor: Sve u nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti RGZ-a, na području katastarske opštine gde se nepokretnost nalazi.

16. Moja baka i njena braća i sestra treba da potražuju od njihove pokojne tetke kuću koja je nacionalizovana.

a) Ona sama podnosi zahtev i zanima me da li u zahtevu treba da priloži Izvode iz matične knjige rođenih ili slična dokumenta za svoju braću i sestre.

b) Kuća koju potražuje je bila u jednoj ulici koja se ne zove više istim imenom stoga me zanima kako može da se dokaže da je kuća bila tamo. Uzela je iz arhiva dokument i kako se može identifikovati i gde?

c) Koji se papiri trebaju priložiti uz zahtev i gde se oni mogu uzeti?

Odgovor:

a) Za bivšeg vlasnika (lice kome je imovina oduzeta), a više nije u životu, potreban je izvod iz matične knjige umrlih, a za podnosioce zahteva izvod iz matične knjige rođenih. Ako Vaša baka podnosi sama zahtev nisu joj potrebni izvodi iz matične knjige za braću i sestre.

b) U pogledu identifikacije imovine, nadležna služba za katastar nepokretnosti Vam može izdati, a i trebalo bi da tražite, uverenje o identifikaciji parcela (iz koga će se videti kojoj danas parceli odgovara parcela na kojoj se nalazila imovina u vreme oduzimanja).

c) U pogledu neophodne dokumentacije, pored gore navedenih izvoda iz matične knjige i uverenja o identifikaciji parcela, neophodni su Vam i izvodi iz zemljišne knjige ili lista nepokretnosti (ako je stupio na snagu katastar nepokretnosti) za parcele identifikovane gore navedenim uverenjem katastra. Potreban Vam je i dokaz o pravnoj vezi bivšeg vlasnika i podnosioca zahteva (rešenje o nasleđivanju, izvodi iz matičnih knjiga koji dokazuju pravnu vezu i sl.).


V. Pitanja vezana za NASLEDNIKE

1. Ostali naslednici i pravni sledbenici pokojnog bivšeg vlasnika ne žele da ostvaruju svoje pravo na vraćanje nacionalizovane imovine već žele i saglasni su da samo ja ostvarim to pravo. Žele da o tome daju izjavu koju bi overili kod nadležnog Suda i dali je meni da je priložim uz svoj Zahtev.

Da li bi takva overena izjava, kojom se odriču svog prava na vraćanje oduzete imovine u moju korist, bila prihvaćena od strane Agencije?

Odgovor: Formalno-pravno lica koja nameravaju da se odreknu svog prava u Vaše ime, trebalo bi da podnesu svi zahtev za vraćanje imovine (pojedinačno), a u postupku pred Agencijom možete zaključiti sporazum o načinu raspodele imovine, ukoliko bude bilo zakonskih uslova za vraćanje u naturalnom obliku.

2. Obraćam Vam se sa pitanjem u vezi dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za vraćanje oduzete imovine odnosno obeštećenje (zahtev za restituciju), pošto pripremam dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za restituciju, a koju podnosim kao potomak svog pradede.

Molim vas da me obavestite da li je nužno da se uz zahtev dostavi i ostavinsko rešenje iza bivšeg vlasnika imovine - u mom slučaju, pradede. Ovo Vas pitam s obzirom da je u obrascu zahteva, koji se nalazi na Vašem sajtu rešenje o nasleđivanju navedeno kao obavezno. Sa druge strane, član 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju propisano je da se pravna veza sa bivšim vlasnikom imovine dokazuje tako što se dostavljaju "izvod iz matične knjige, rešenje o nasleđivanju, izvod iz registra pravnih lica, odnosno drugi dokaz na osnovu kojeg se može nesumnjivo utvrditi pravna veza podnosioca zahteva sa bivšim vlasnikom". Iz navedenog sledi da rešenje o nasleđivanju nije nužan dokaz koji se dostavlja uz zahtev za restituciju, jer se pravna veza može utvrđivati i drugim dokazima. Takođe, članom 47. istog Zakona propisano je da se kao korisnici utvrđuju naslednici bivšeg vlasnika i to na osnovu rešenja o nasleđivanju, ako postoji, a ako takvog rešenja nema, rešenjem će se odrediti korisnici samo u slučaju kad je iz dostavljene dokumentacije moguće nesporno utvrditi sve zakonske naslednike. Istim članom propisano je da će se naslednici uputiti na sud ako ne može da se utvrdi njihovo svojstvo ili udeo. Iz navedenog takođe sledi da rešenje o nasleđivanju nije nužan dokaz koji se dostavlja uz zahtev za restituciju.

Odgovor: Ukoliko stranka poseduje ostavinsko rešenje, potrebno je isto dostaviti, a ukoliko ne poseduje rešenje, potrebno je dostaviti izvode iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i druge dokaze kojima se potvrđuje odnosno dokazuje činjenica da je podnosilac zahteva zakonski naslednik iza bivšeg vlasnika, a ukoliko se ta činjenica ne može utvrditi, podnosilac zahteva će biti upućen na utvrđivanje te činjenice u sudskom postupku.

3. Koliko se zahteva za restituciju podnosi ukoliko bivši vlasnik ima više naslednika?

Odgovor: Zahtev podnose svi naslednici, mogu zajedno na jednom obrascu a mogu i pojedinačno. Ukoliko se podnosi na jednom zahtevu iskopirati stranu o podnosiocima zahteva u onoliko primeraka koliko ima naslednika, tako popunjenu stranu obrasca prilažete uz zahtev.

4. Imovina koja je oduzeta bila je obuhvaćena testamentom, kasnije je ista oduzeta, i zbog toga ista nije mogla ulaziti u ostavinsku masu u toku ostavinskog postupka. Da li pravo na vraćanje pripada samo testamentalnom nasledniku odnosno njegovim zakonskim naslednicima, ili to pravo pripada i ostalim zakonskim naslednicima koji sa tadašnjim testamentom nisu bili obuhvćeni!?

Odgovor: Pravo na vraćanje oduzete imovine odnosno obeštećenje imaju svi zakonski naslednici bez obzira na testament.

 


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Informacije od javnog značaja